Election Commission of Maldives

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައި މި ކޮމިޝަނުން އެވޯޑުކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިޔުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން

18 އޮގަސްޓް 2021, 04:35 އިއުލާން
AD/38/2021/685

(IUL)38-AD/38/2021/685ނަންބަރ 

އިޢުލާނު

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައި މި ކޮމިޝަނުން އެވޯޑުކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިޔުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު: 13-P/CIR/2020/50 ސާކިއުލަރއާއި ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

އިސްވެދެންނެވިފައިވާ ސާކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު ބާބު 10 ގެ ޖަދުވަލު 1 ގެ 1،2 އަދި 3 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ ތެރެއިން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައި މި ކޮމިޝަންއަށް ހޯދިފައިވާ ޚިދުމަތަކުގެ ތަފްޞީލު މި އިޢުލާނާއިއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށް ޢާންމު ކުރަމެވެ.

06 މުޚައްރަމް 1442
15 އޮގަސްޓް   2021

** އެވޯޑް ޑޭޓާ ޝީޓް – ޖުލައި 2021