Election Commission of Maldives

07 އޮގަސްޓު 2021 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމި ނަތީޖާ - ކ. ދިއްފުށީ

10 އޮގަސްޓް 2021, 06:00 އިއުލާން
CA/38/2021/679

ނަންބަރު: (IUL)38-CA/38/2021/679

އިޢުލާން

2021 އޮގަސްޓު 07 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020، އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ މަދުން މީހުން ކުރިމަތިލާފައި ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ: ކ. ދިއްފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ހައިސިއްޔަތު

އެޑްރެސް

ނަން

ކ. ނަންބަރ

63.07%

111

ޕީ.ޕީ.އެމް

ކުދިމާގެ / ކ. ދިއްފުށި

މަރްޔަމް  ޝަހުދާ

1

36.93%

65

އަމިއްލަގޮތުން

ސެވީނާ / ކ. ދިއްފުށި

ނަޒުލީމާ  ރުޝްދީ

2

 

176

ޞައްޙަ ވޯޓު

 

4

ބާތިލް ވޯޓު

 

180

ޖުމްލަ ވޯޓު

 

922

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

 

180

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

 

19.52%

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020، އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ މަދުން މީހުން ކުރިމަތިލާފައި ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ހައިސިއްޔަތު

އެޑްރެސް

ނަން

ކ. ނަންބަރ

ޕީ.ޕީ.އެމް

ކުދިމާގެ / ކ. ދިއްފުށި

މަރްޔަމް ޝަހުދާ

1

 

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

02 މުޙައްރަމް 1443
10 އޮގަސްޓު 2021