Election Commission of Maldives

07 އޮގަސްޓު 2021 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމި ނަތީޖާ - ހދ. ނޮޅިވަރަމު

10 އޮގަސްޓް 2021, 05:50 އިއުލާން
CA/38/2021/678

ނަންބަރު: (IUL)38-CA/38/2021/678

އިޢުލާން

2021 އޮގަސްޓު 07 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020، އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ މަދުން މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ  ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ: ހދ. ނޮޅިވަރަމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

 

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ހައިސިއްޔަތު

އެޑްރެސް

ނަން

ކ. ނަންބަރ

70.78%

235

ޕީ.ޕީ.އެމް

ޒަމާނީވިލާ / ހދ. ނޮޅިވަރަން

ޢަޛްރާ  ޢަބްދުއްލަޠީފް

1

29.22%

97

އެމް.އާރު.އެމް

ހިތިގަސްދޮށުގެ / ހދ. ނޮޅިވަރަން

މިޒްނާ  ޢަބްދުއްރަޙީމް

2

 

332

ޞައްޙަ ވޯޓު

 

13

ބާތިލް ވޯޓު

 

345

ޖުމްލަ ވޯޓު

 

1801

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

 

345

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

 

19.16%

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020، އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ މަދުން މީހުން ކުރިމަތިލާފައި ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ހައިސިއްޔަތު

އެޑްރެސް

ނަން

ކ. ނަންބަރ

ޕީ.ޕީ.އެމް

ޒަމާނީވިލާ / ހދ. ނޮޅިވަރަން

ޢަޛްރާ  ޢަބްދުއްލަޠީފް

1

 

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

02 މުޙައްރަމް 1443
10 އޮގަސްޓު 2021