Election Commission of Maldives

07 އޮގަސްޓު 2021 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމި ނަތީޖާ - އއ. ފެރިދޫ

10 އޮގަސްޓް 2021, 05:33 އިއުލާން
CA/38/2021/677

ނަންބަރު: (IUL)38-CA/38/2021/677

އިޢުލާން

2021 އޮގަސްޓު 07 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020، އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ މަދުން މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ: އއ. ފެރިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ހައިސިއްޔަތު

އެޑްރެސް

ނަން

ކ. ނަންބަރ

16.95%

189

އަމިއްލަގޮތުން

އޯޝަންވިލާ / އއ. ފެރިދޫ

މަރްޔަމް  ޝިފާނާ

3

15.25%

170

އަމިއްލަގޮތުން

ސާދީވިލާ / އއ. ފެރިދޫ

ޢާއިޝަތު  ސާދިޔާ

1

13.90%

155

އަމިއްލަގޮތުން

ނިރު / އއ. ފެރިދޫ

ޢާއިޝަތު  މިޒްނާ

2

13.45%

150

އަމިއްލަގޮތުން

މިނިވަންހިޔާ / އއ. ފެރިދޫ

ޢާއިޝަތު  ޝިރުފާ

6

12.20%

136

އަމިއްލަގޮތުން

ލޮޓަސް / އއ. ފެރިދޫ

އަމްސޫދާ  ޢަލީ

7

10.04%

112

އަމިއްލަގޮތުން

ވިލާޑިލައިޓް / އއ. ފެރިދޫ

ފާޠިމަތު  ނަބީލާ

8

9.60%

107

އަމިއްލަގޮތުން

ޑޭޒީމާގެ / އއ. ފެރިދޫ

ޢާއިޝަތު  ތަހުމީނާ

5

8.61%

96

އަމިއްލަގޮތުން

އިތާ / އއ. ފެރިދޫ

ޢާއިޝަތު  ބަސްމާ

4

 

1115

ޞައްޙަ ވޯޓު

 

193

ނުދޭ ވޯޓު

 

40

ބާތިލް ވޯޓު

 

1348

ޖުމްލަ ވޯޓު

 

575

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

 

337

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

 

58.61%

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020، އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ މަދުން މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ މީހުން މި ދަންނަވަނީއެވެ.

 

ހައިސިއްޔަތު

އެޑްރެސް

ނަން

ކ. ނަންބަރ

އަމިއްލަގޮތުން

އޯޝަންވިލާ / އއ. ފެރިދޫ

މަރްޔަމް  ޝިފާނާ

3

އަމިއްލަގޮތުން

ސާދީވިލާ / އއ. ފެރިދޫ

ޢާއިޝަތު  ސާދިޔާ

1

އަމިއްލަގޮތުން

ނިރު / އއ. ފެރިދޫ

ޢާއިޝަތު  މިޒްނާ

2

އަމިއްލަގޮތުން

މިނިވަންހިޔާ / އއ. ފެރިދޫ

ޢާއިޝަތު  ޝިރުފާ

6

 

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

02 މުޙައްރަމް 1443
10 އޮގަސްޓު 2021