Election Commission of Maldives

07 އޮގަސްޓު 2021 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމި ނަތީޖާ - ނ. މަގޫދޫ

10 އޮގަސްޓް 2021, 05:23 އިއުލާން
CA/38/2021/681

ނަންބަރު: (IUL)38-CA/38/2021/681

އިޢުލާން

2021 އޮގަސްޓު 07 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 ގެ ތިންވަނަ ބުރު ގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ: ނ. މަގޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

 

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ހައިސިއްޔަތު

އެޑްރެސް

ނަން

ކ. ނަންބަރ

53.67%

95

ޕީ.ޕީ.އެމް

ލަކީސްޓާރ / ނ. މަގޫދޫ

މާޖިދާ  ޙަސަން

8

46.33%

82

އެމް.ޑީ.ޕީ

ރަތްވިލާގެ / ނ. މަގޫދޫ

ސަޢީދާ  ހާރޫން

1

 

177

ޞައްޙަ ވޯޓު

 

2

ބާތިލް ވޯޓު

 

179

ޖުމްލަ ވޯޓު

 

276

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

 

179

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

 

64.86%

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 ގެ ތިންވަނަ ބުރަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ހައިސިއްޔަތު

އެޑްރެސް

ނަން

ކ. ނަންބަރ

ޕީ.ޕީ.އެމް

ލަކީސްޓާރ / ނ. މަގޫދޫ

މާޖިދާ  ޙަސަން

8

 

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

02 މުޙައްރަމް 1443
10 އޮގަސްޓު 2021