Election Commission of Maldives

07 އޮގަސްޓު 2021 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމި ނަތީޖާ - ނ. ކެނދިކުޅުދޫ

10 އޮގަސްޓް 2021, 04:40 އިއުލާން
CA/38/2021/680

ނަންބަރު: (IUL)38-CA/38/2021/680

އިޢުލާން

2021 އޮގަސްޓު 07 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ބައިއިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާ: ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ހައިސިއްޔަތު

އެޑްރެސް

ނަން

ކނަންބަރ

51.00%

102

އެމް.ޑީ.ޕީ

ކުޅުދޫ. ރޯޝަނީގެ / ނ. ކެނދިކުޅުދޫ

ވަފާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން

3

34.50%

69

އެމް.ޑީ.ޕީ

ކެނދިކޮޅު. ފެހިވިލު / ނ. ކެނދިކުޅުދޫ

މަރްޔަމް ނުޒުނާ

1

14.50%

29

އަމިއްލަގޮތުން

ކުޅުދޫ. މަންޒިލް / ނ. ކެނދިކުޅުދޫ

ސާދުނާ ޙަސަން

2

 

200

ޞައްޙަ ވޯޓު

 

32

ނުދޭ ވޯޓު

 

12

ބާތިލް ވޯޓު

 

244

ޖުމްލަ ވޯޓު

 

1363

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

 

122

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

 

8.95%

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

 
ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ބައިއިލެކްޝަނަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވެފައިވާ މީހުން މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ހައިސިއްޔަތު

އެޑްރެސް

ނަން

ކ. ނަންބަރ

އެމް.ޑީ.ޕީ

ކުޅުދޫ. ރޯޝަނީގެ / ނ. ކެނދިކުޅުދޫ

ވަފާ  ޢަބްދުއްރަޙްމާން

3

އެމް.ޑީ.ޕީ

ކެނދިކޮޅު. ފެހިވިލު / ނ. ކެނދިކުޅުދޫ

މަރްޔަމް  ނުޒުނާ

1

 
މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

02 މުޙައްރަމް 1443
10 އޮގަސްޓު 2021