Election Commission of Maldives

ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިވިޜަންގެ ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް 1) - އިއުލާނުވަނީ ބާޠިލުކުރުން

03 އޮގަސްޓް 2021, 08:28 އިއުލާން
AB/38/2021/673

ނަންބަރު: (IUL)38-AB/38/2021/673

 

 

އިޢުލާނު

މި ކޮމިޝަނުގެ ހުސްވެފައިވާ ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިވިޜަންގެ ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް 1) މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށްކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: IUL]38-AB/38/2021/640] (7 ޖުލައި 2021) އިޢުލާނަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް މަދުވުމާއި ގުޅިގެން އެ އިއުލާނުވަނީ ބާޠިލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

23 ޛުލްޙިއްޖާ 1442
02 އޮގަސްޓު  2021