Election Commission of Maldives

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު - ވޯޓުފޮށި ނުބަހައްޓާ ތަންތަން

02 އޮގަސްޓް 2021, 02:31 އިއުލާން
CA/38/2021/669

 (IUL)38-CA/38/2021/669:  ނަންބަރު

 

އިޢުލާން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު - ވޯޓުފޮށި ނުބަހައްޓާ ތަންތަން

       މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)38-CA/38/2021/654 (11 ޖުލައި 2021) އިޢުލާނާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

       ހަވާލާދީފައިވާ އިޢުލާނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން، ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ވޯޓުފޮށިތައް ނުބެހެއްޓުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލުގެ ހޯލްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނޭކުރެންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހދ. ނޭކުރެންދޫ-1

B11.1

48

1

ފުޅަދޫ ސްކޫލުގެ ހޯލްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފުޅަދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. ފުޅަދޫ-1

F11.1

128

2

ރަކީދޫ ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރަކީދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ވ. ރަކީދޫ-1

J5.1

262

3

ރަތްމަންދޫ ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރަތްމަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

މ. ރަތްމަންދޫ-1

K1.1

263

4

ވަށަފަރު ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވަށަފަރު ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހއ. ވަށަފަރު-1

A7.1

12

5

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޗާންދަނީމަގުގެ 1 ނަންބަރު  ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު އިރުމަތީފަރާތު C2 ނަންބަރު ކުލާސްރޫމްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހދ. ނޭކުރެންދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-1

BT.1

477

6

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޗާންދަނީ މަގުގެ 2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު ދެކުނުފަރާތު B2 ނަންބަރު ކުލާސްރޫމްގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ބ. ފުޅަދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. އަތޮޅު، މާލެ-5

FT.5

612

7

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޗާންދަނީމަގު 1 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު އިރުމަތީފަރާތު C1 ނަންބަރު ކުލާސްރޫމްގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ވ. ރަކީދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ވ. އަތޮޅު، މާލެ-1

JT.1

510

8

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޗާންދަނީމަގު 2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު އިރުމަތީފަރާތު C3 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި 

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި މ. ރަތްމަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

މ. އަތޮޅު، މާލެ-3

KT.3

615

9

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޗާންދަނީމަގުގެ 1 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަންނައިރު ހޯލުގެ އިރުމަތީ ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހއ. ވަށަފަރު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-8

AT.8

475

10

  .ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ

23 ޛުލްހިއްޖާ 1442
02 ޖުލައި   2021