Election Commission of Maldives

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު - ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ ޢަދަދަށް

17 ޖުލައި 2021, 04:56 އިއުލާން
CA/38/2021/660

(IUL)38-CA/38/2021/660:ނަންބަރު

 

އިޢުލާން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު IUL]38-CA/38/2021/648] އަދި IUL]38-CA/38/2021/647] އިޢުލާނުގައި އިންތިޚާބު ވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން، ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތު ހަމަވިއިރު، ތިރާގައި މިދަންނަވާ ދާއިރާތަކުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ ޢަދަދަށެވެ.

ކުރިމަތިލާ ހޮވުނު ދާއިރާ

ފުރިހަމަ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ކުރިމަތިލާފައިވާ ޙައިޘިއްޔަތު

މ. ރަތްމަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ލަޔާލް އަޙްމަދު ޖަލީލު

ޝާހިލް، މ. ރަތްމަންދޫ

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ

ޝިޔާޒާ ޢަބްދުﷲ މާޖިދު

ބްލޫސްޓަރ، މ. ރަތްމަންދޫ

މަރްޔަމް ނަދީމާ

ރެޑިޔަމްގެ، މ. ރަތްމަންދޫ

މަރްޔަމް ޒިމްނާ

ހިތަށްފިނިވާގެ، މ. ރަތްމަންދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

ފާޠިމަތު ނަޞްރާ

ޖަވާހިރުވާދީ، މ. ރަތްމަންދޫ

ވ. ރަކީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

އާމިނަތު އާދަމް

ނައިޓްރޯސް، ވ. ރަކީދޫ

ޢާއިޝަތު އަޙްމަދުފުޅު

އާޒާދު، ވ. ރަކީދޫ

ބ. ފުޅަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ފާޠިމަތު އަރޫޝާ

ހުދުވެލި، ބ. ފުޅަދޫ

ވީމާ، ގަވާއިދު ނަންބަރު 7-R/2020 (އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު) ގެ 42 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ފަރާތް އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރަމެވެ.

7 ޛުލްހިއްޖާ    1442
17 ޖުލައި     2021