Election Commission of Maldives

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު - ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

11th ޖުލައި 2021, 05:20 އިއުލާން
38-CA/38/2021/654

(IUL)38-CA/38/2021/654 : ނަންބަރު 

އިޢުލާން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު - ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

 

       2021 އޮގަސްޓު 07 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ ތަންތަނާއި ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި މި ދަންނަވަނީއެވެ.

 

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

ކޯޑު

#

ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލުގެ ހޯލްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނޭކުރެންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހދ. ނޭކުރެންދޫ-1

B11.1

48

1

ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލްގެ ހުޅަނގު ޢިމާރާތުގެ 2 ކްލާސްރޫމްގައި   

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނޮޅިވަރަމު ޗަންޕާމަގުން އިރުމަށްޗަށް، އާޒާދުމަގުން އުތުރަށް، ރަށްދެބައިމަގުން އިރަށް، ސޯސަންމަގުން ދެކުނަށް، ރަށްދެބައިމަގުން އިރުމަށްޗަށްގޮސް ނިމޭ ސަރަހައްދުގެ އުތުރު ފަރާތުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހދ. ނޮޅިވަރަން-1

B7.1

32

2

ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލްގެ އިރުމަތީ ޢިމާރާތުގެ 2 ކްލާސްރޫމްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ލާނީ ނޮޅިވަރަމު ޗަންޕާމަގުން އިރަށް، އާޒާދުމަގުން އުތުރަށް، ރަށްދެބައިމަގުން އިރަށް، ސޯސަންމަގުން ދެކުނަށް، ރަށްދެބައިމަގުން އިރަށް ގޮސް ނިމޭ ސަރަހައްދުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހދ. ނޮޅިވަރަން-2

B7.2

33

3

މަގޫދޫ ސްކޫލުގެ ހޯލްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަގޫދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. މަގޫދޫ-1

D9.1

80

4

ފުޅަދޫ ސްކޫލުގެ ހޯލްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފުޅަދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. ފުޅަދޫ-1

F11.1

128

5

ދިއްފުށީ ސްކޫލްގެ އުތުރު ފަރާތު ހޯލްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިއްފުށީ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން، މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ދިއްފުށި-1

H3.1

148

6

އއ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ހޯލްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފެރިދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

އއ. ފެރިދޫ-1

U6.1

241

7

ރަކީދޫ ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރަކީދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ވ. ރަކީދޫ-1

J5.1

262

8

ރަތްމަންދޫ ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރަތްމަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

މ. ރަތްމަންދޫ-1

K1.1

263

9

ވަށަފަރު ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވަށަފަރު ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހއ. ވަށަފަރު-1

A7.1

12

10

ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލްގައި 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދޫ އަވަށު ގޭގޭގެ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-1

D2.1

72

11

ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލްގައި 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކެނދިކޮޅު އަވަށު ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-2

D2.2

73

12

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޗާންދަނީމަގުގެ 1 ނަންބަރު  ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު އިރުމަތީފަރާތު C2 ނަންބަރު ކުލާސްރޫމްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހދ. ނޭކުރެންދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-1

BT.1

477

13

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޗާންދަނީމަގު 2 ނަންބަރު ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު އިރުމަތީފަރާތު C5 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހދ. ނޮޅިވަރަމް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-2

BT.2

478

14

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޗާންދަނީ މަގުގެ 2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު ދެކުނުފަރާތު B3 ނަންބަރު ކުލާސްރޫމްގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ނ. މަގޫދޫ  ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. އަތޮޅު، މާލެ-1

DT.1

486

15

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޗާންދަނީމަގުގެ 2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު އިރުމަތީފަރާތު C4 ނަންބަރު ކުލާސްރޫމްގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. އަތޮޅު، މާލެ-2

DT.2

487

16

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޗާންދަނީ މަގުގެ 2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު ދެކުނުފަރާތު B2 ނަންބަރު ކުލާސްރޫމްގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ބ. ފުޅަދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. އަތޮޅު، މާލެ-5

FT.5

612

17

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޗާންދަނީމަގުގެ 1 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަންނައިރު ހޯލުގެ ދެކުނުގައި   

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ކ. ދިއްފުށި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ކ. އަތޮޅު، މާލެ-1

HT.1

504

18

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޗާންދަނީމަގުގެ 2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު ދެކުނުފަރާތު B1 ނަންބަރު ކުލާސްރޫމްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި  އއ. ފެރިދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ

އއ. އަތޮޅު، މާލެ-2

UT.2

507

19

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޗާންދަނީމަގު 1 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު އިރުމަތީފަރާތު C1 ނަންބަރު ކުލާސްރޫމްގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ވ. ރަކީދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ވ. އަތޮޅު، މާލެ-1

JT.1

510

20

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޗާންދަނީމަގު 2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު އިރުމަތީފަރާތު C3 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި 

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި މ. ރަތްމަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

މ. އަތޮޅު، މާލެ-3

KT.3

615

21

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޗާންދަނީމަގުގެ 1 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަންނައިރު ހޯލުގެ އިރުމަތީ ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހއ. ވަށަފަރު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-8

AT.8

475

22

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

01 ޛުލްހިއްޖާ 1442
11 ޖުލައި   2021