Election Commission of Maldives

05 ޖުލައި 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ގަޑި ބަދަލުވުން.

11th ޖުލައި 2021, 05:15 އިއުލާން
AA/38/2021/644

(IUL)38-AA/38/2021/644 :ނަންބަރު 

އިޢުލާނު

 

05 ޖުލައި 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރު ފަހު 15:00 އަށް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. މިގޮތުން އޮފީސް ހުޅުވިނަމަވެސް މިހާރު ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19 ރޯގާއިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން، ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް މި ކޮމިޝަނަށް ހާޟިރުވެގެން ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ، މި ކޮމިޝަނުން ދެމުންދާ ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް ކޮމިޝަންގެ އީމެއިލް [email protected]  އަދި އީގަވަރމެންޓް (ޖެމްސް) މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

28 ޛުލްޤަޢިދާ 1442

08  ޖުލައި  2021