Election Commission of Maldives

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

10 ޖުލައި 2021, 07:34 އިއުލާން
އަަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު - CA/38/2021/652

(IUL)38-CA/38/2021/652 :ނަންބަރު 

އިޢުލާން

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

2021 އޮގަސްޓު 07 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2008/11 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާ އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-7 (އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު) ގެ 13 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ލޯގޯ

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

D02 

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، މަރްޔަމް ނުޒުނާ، ކެނދިކޮޅު. ފެހިވިލު، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ކެނދިކޮޅު. ފެހިވިލު، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1

-

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، ސާދުނާ ޙަސަން، ކުޅުދޫ. މަންޒިލް، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ކުޅުދޫ. މަންޒިލް، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ވަފާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ކުޅުދޫ. ރޯޝަނީގެ، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ކުޅުދޫ. ބީޗްވިލާ، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3

 

30 ޛުލްޤައިދާ 1442
10 ޖުލައި   2021