Election Commission of Maldives

އއ. ފެރިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

10 ޖުލައި 2021, 07:17 އިއުލާން
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު - CA/38/2021/649

(IUL)38-CA/38/2021/649 : ނަންބަރު

އިޢުލާން

އއ. ފެރިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

2021 އޮގަސްޓު 07 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި، އއ. ފެރިދޫގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2008/11 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާ އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-7 (އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު) ގެ 13 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

ލޯގޯ

އއ. ފެރިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

U6

-

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، ޢާއިޝަތު ސާދިޔާ، ސާދީވިލާ، އއ. ފެރިދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ސާދީވިލާ، އއ. ފެރިދޫ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1

-

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، ޢާއިޝަތު މިޒްނާ، ނިރު، އއ. ފެރިދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ނިރު، އއ. ފެރިދޫ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2

-

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، މަރްޔަމް ޝިފާނާ، އޯޝަންވިލާ، އއ. ފެރިދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އޯޝަންވިލާ، އއ. ފެރިދޫ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3

-

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، ޢާއިޝަތު ބަސްމާ، އިތާ، އއ. ފެރިދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އިތާ، އއ. ފެރިދޫ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4

-

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، ޢާއިޝަތު ތަހުމީނާ، ޑޭޒީމާގެ، އއ. ފެރިދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ޑޭޒީމާގެ، އއ. ފެރިދޫ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5

-

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، ޢާއިޝަތު ޝިރުފާ، މިނިވަންހިޔާ، އއ. ފެރިދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ނޫރާނީގެ، އއ. ފެރިދޫ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6

-

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، އަމްސޫދާ އަލީ، ލޮޓަސް، އއ. ފެރިދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ސާދީވިލާ، އއ. ފެރިދޫ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7

-

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، ފާޠިމަތު ނަބީލާ، ވިލާޑިލައިޓް، އއ. ފެރިދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ވިލާޑިލައިޓް، އއ. ފެރިދޫ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8

 

30 ޛުލްޤައިދާ 1442
10 ޖުލައި   2021