Election Commission of Maldives

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު- ހދ. ނޭކުރެންދޫ އަދި ވ. ރަކީދޫގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރުން

10 ޖުލައި 2021, 04:31 އިއުލާން
އ.ތ.މ. ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުން - CA/38/2021/646

(IUL)38-CA/38/2021/646  :ނަންބަރު

އިޢުލާން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

2021 އޮގަސްޓު 07 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު، ހދ. ނޭކުރެންދޫ އަދި ވ. ރަކީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ ޢަދަދަށްވުރެ މަދުންނެވެ.

 

ފުރިހަމަ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ކުރިމަތިލާ ހޮވުނު ދާއިރާ

ކުރިމަތިލާފައިވާ ޙައިޘިއްޔަތު

ފާޠިމަތު ފަޒްނާ

ގިޔަރެސްޓް، ހދ. ނޭކުރެންދޫ

ހދ. ނޭކުރެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ޕްރޮގްރެސިވް ޕަޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

ޢާރިފާ މުޙައްމަދު

އަރާކުރި، ވ. ރަކީދޫ

ވ. ރަކީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް

މަރްޔަމް އަމީނާ

ސަންސެޓްވިޔު، ވ. ރަކީދޫ

އާމިނަތު ރަޝީދާ

މީރަންމާގެ، ވ. ރަކީދޫ

 

 

ވީމާ، ގަވާއިދު ނަންބަރު 2020/R-7 (އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު) ގެ 42 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ފަރާތްތައް އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރަމެވެ.

30 ޛުލްޤައިދާ 1442
10 ޖުލައި   2021