Election Commission of Maldives

މަޤާމްތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާނުތައް ބާޠިލުކުރުން

06 ޖުލައި 2021, 09:26 އިއުލާން
މަޤާމްތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާނުތައް، އިދާރީ ކުށެއްގެ ސަބަބުން ބާޠިލްކުރުން

(IUL) 38-AB/38/2021/637  :ނަންބަރު

 

އިޢުލާނު

މި ކޮމިޝަނުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާނުތައް، އިދާރީ ކުށެއްގެ ސަބަބުން ބާޠިލްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަދި މި އިޢުލާނުތަކަށް  ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ  އެޕްލިކޭޝަންތައް ބާޠިލުކޮށް އޮފިސަރ، (ޖީ.އެސް 3) ގެ 3 މަޤާމަށް މީހުން ހޯދުމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު:   38/2021/629,630/38-IUL)AB) ,  (29 ޖޫން 2021) އިން މިހާރު އިޢުލާނުކޮށްފައިވާކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ. 

 

އިޢުލާނު ނަންބަރ

މަޤާމް

ސެކްޝަން

ތާރީޚު

   38/2021/121/ 38- IUL AB  

  އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

ކޮމިޝަނާރސް ބިއުރޯ

25 މާރިޗް 2021

   38/2021/139/ 38- IUL AB  

  އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ  ސެކްޝަން  

18 އޭޕްރީލް 2021

   38/2021/140/ 38- IUL AB  

  އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

18 އޭޕްރީލް 2021

 

25 ޛުލްޤައިދާ 1442

05 ޖުލައި 2021