Election Commission of Maldives

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 01 އިން ފެށިގެން 30 އޭޕްރީލް ގެ ނިޔަލަށް މި ކޮމިޝަނުން އެވޯޑުކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިޔުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން

24 މެއި 2021, 04:00 އިއުލާން

 

 

ނަންބަރ: (IUL)38-AD/38/2021/602

އިޢުލާނު

                        

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 01 އިން ފެށިގެން 30 އޭޕްރީލް ގެ ނިޔަލަށް މި ކޮމިޝަނުން އެވޯޑުކޮށްފައިވާ  ޕްރޮކިޔުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު:

 13-P/CIR/2020/50

 ސާކިއުލަރއާއި ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

އިސްވެދެންނެވިފައިވާ ސާކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު ބާބު 10 ގެ ޖަދުވަލު 1 ގެ 1،2 އަދި 3 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ ތެރެއިން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 01 އިން ފެށިގެން 30 އޭޕްރީލް ގެ ނިޔަލަށް މި ކޮމިޝަންއަށް ހޯދިފައިވާ ޚިދުމަތާއި، ތަކެތި އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ތަފްޞީލު މި އިޢުލާނާއިއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށް ޢާންމު ކުރަމެވެ.

 

12 ޝައްވާލު 1442

24 މެއި    2021