Election Commission of Maldives

މ. ރަތްމަންދޫ އަދި ވ. ތިނަދޫގެ ވޯޓުނަގާ ގަޑި ފަސްކުރުން

09 އޭޕްރީލް 2021, 04:00 އިއުލާން
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020-

ނަންބަރު: (IUL)38-CA/38/2021/137

 

އިޢުލާން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020-

މ. ރަތްމަންދޫ އަދި ވ. ތިނަދޫގެ ވޯޓުނަގާ ގަޑި ފަސްކުރުން

 

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 ގައި މ. ރަތްމަންދޫ އަދި ވ. ތިނަދޫގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން އެހެން ރަށްރަށުން ހަމަޖެހިފައިވާތީ، މ. ރަތްމަންދޫ އަދި ވ. ތިނަދޫގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ 2021 އެޕްރީލް 10 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 08:30 އިން ހަވީރު 05:00 އަށް ކަމުގައި ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރަމެވެ.

 

27 ޝަޢުބާން 1442

09 އެޕްރީލް 2021