Election Commission of Maldives

ޤައުމީ / އަތޮޅު އަދި ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށް ޝަކުވާ / މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

09 އޭޕްރީލް 2021, 01:00 އިއުލާން
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020

ނަންބަރު:  (IUL)38-DA/38/2021/135   

އިޢުލާން

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020

ޤައުމީ / އަތޮޅު އަދި ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށް ޝަކުވާ / މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

2021 އެޕްރީލް 10 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 އާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ ޤައުމީ / އަތޮޅު އަދި ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށް ޝަކުވާ/ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި، ތިރީގައިވާ އީ-މެއިލް އެޑްރެސްތަކާއި ފޯނު ނަންބަރުތައް މެދުވެރިކޮށް، ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.  

އަތޮޅު / ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ

ގުޅޭނެ ނަމްބަރ

އީމެއިލް އެޑްރެސް

ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ

3004498

[email protected]

ހއ. އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ

6500121

[email protected]

ށ. އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ

6540460

[email protected]

ނ. އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ

6560012

[email protected]

ރ. އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ

6580027

[email protected]

ބ. އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ

6608300

[email protected]

ޅ. އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ

6620106

[email protected]

ކ. އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ

6644234

[email protected]

އއ. އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ

6660015

[email protected]

އދ. އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ

6680039

[email protected]

ވ. އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ

6700502

[email protected]

މ. އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ

6720600

[email protected]

ފ. އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ

6740017

[email protected]

ދ. އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ

6760023

[email protected]

ތ. އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ

6780700

[email protected]

ލ. އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ

6800675

[email protected]

ގއ. އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ

7330028

[email protected]

ގދ. އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ

6841032

[email protected]

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ

6521636

[email protected]

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ

6862818

[email protected]

އައްޑޫ ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ

6885848

[email protected]

 

 

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި، އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                        26 ޝަޢުބާން 1442

                        08 އެޕްރީލް 2021