Election Commission of Maldives

މާލެ ސިޓީގައި ބަހައްޓާ ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ސަރަހައްދު ބަދަލުވުން

25 މާޗް 2021, 03:00 އިއުލާން
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020

ނަންބަރު: (IUL)38-CA/38/2021/123

އިޢުލާން

2021 އެޕްރީލް 10 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 ގައި މާލެ ސިޓީގައި ބަހައްޓާ ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އިޞްލާޙު ކުރެވިފައިވާތީ، މި ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓު ފޮށިތައް ބަހައްޓާ ތަން ތިރީގައި މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓު ފޮށީގެ ނަންބަރު

ވޯޓު ފޮށީގެ ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު

ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަނުގެ ތަފްޞީލް

168

T2.3

ހެންވޭރު އުތުރު-3

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ މެހެލިގޯޅިއާ އަމީރުއަޙްމަދުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން އަމީރުއަހްމަދުމަގުން ހުޅަނގަށް، ސަންދުބަރަކާގޯޅިން ދެކުނަށް، ރޯޝަނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ދުނބުރިމަގުން ދެކުނަށް، ވައިލެޓްހިނގުމުން އިރަށް، އަސްރަފީމަގުން އުތުރަށް، ރޯޝަނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ދީފްރާމްގޯޅިން އުތުރަށް، މެހެލިގޯޅިން ހުޅަނގަށް ގޮސް މެހެލިގޯޅިއާއި އަމީރުއަޙްމަދުމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ޣާޒީ ބިލްޑިންގެ ޕޯޓިކޯ ގައި

173

T3.4

މެދު ހެންވޭރު-4

ވެލާނާގެ

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ހީނާގޯޅިއާއި ވައިޖެހޭމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވައިޖެހޭމަގުން ހުޅަނގަށް، ޖަނަވަރީމަގުން ދެކުނަށް، ހިތިގަސްމަގުން ހުޅަނގަށް، ޖަނަވަރީހިނގުމުން ދެކުނަށް، ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް، މޫންލައިޓްހިނގުމުން އުތުރަށް، ހިތިގަސްމަގުން ހުޅަނގަށް، ރަތްވިލާހިނގުމުން އުތުރަށް، ރަތްވިލާމަގުން ހުޅަނގަށް، ހީނާގޯޅިން އުތުރަށް ގޮސް ހީނާގޯޅިއާއި ވައިޖެހޭމަގާ ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ

ވެލާނާގެ ޝަހީދު ޢަބްދުﷲ ޒުހައިރު ހިނގުމުން ވަންނައިރު ވެލާނާގޭ އިމާރާތުގެ ޕާކިން އޭރިއާގެ ހުޅަނގުކޮޅުގައި

174

T4.1

ހެންވޭރު ދެކުނު-1

ކަލާފާނު ސްކޫލް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މޫންލައިޓްހިނގުމާއި ލޮނުޒިޔާރަތްމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން ހުޅަނގަށް، ޖަނަވަރީހިނގުމުން ދެކުނަށް، ބުރުޒުމަގުން ހުޅަނގަށް، އިރުދޭމާހިނގުމުން  ދެކުނަށް، އަމީނީމަގުން ހުޅަނގަށް، މޫނިމާ ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އިރަށް، މޫންލައިޓްހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް މޫންލައިޓްހިނގުމާއި ލޮނުޒިޔާރަތްމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް  ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ކަލާފާނު ސްކޫލްގެ ބުރުޒުމަގު ދޮރޯށިން ވަންނައިރު އުތުރު ފަރާތު 2C ކުލާސްރޫމްގައި   

176

T4.3

ހެންވޭރު ދެކުނު-3

ކަލާފާނު ސްކޫލް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓު ލާނީ ކަލާފާނުހިނގުމާއި ދޫހިމެރިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ދޫހިމެރިމަގުން ހުޅަނގަށް، ސޯސަންމަގުން އުތުރަށް، ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް، ދޮންއަދަރާދަހިނގުމުން ދެކުނަށް، ދޫހިމެރިމަގުން އިރަށް، ކަށިމާހިނގުމުން ދެކުނަށް، ބުރުޒުމަގުން އިރަށް، ކަލާފާނުހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް ކަލާފާނުހިނގުމާއި ދޫހިމެރިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ކަލާފާނު ސްކޫލްގެ ބުރުޒުމަގު ދޮރޯށިން ވަންނައިރު އުތުރު ފަރާތު 2A ކުލާސްރޫމްގައި   

177

T4.4

ހެންވޭރު ދެކުނު-4

ކަލާފާނު ސްކޫލް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓު ލާނީ ކިނބިގަސްމަގާއި ޖަނަވަރީހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ކިނބިގަސްމަގުން ހުޅަނގަށް، މޫނިމާހިނގުމުން ދެކުނަށް، ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން ހުޅަނގަށް، ކަލާފާނުހިނގުމުން ދެކުނަށް، ބުރުޒުމަގުން ހުޅަނގަށް، ކަށިމާހިނގުމުން ދެކުނަށް، އަމީނީމަގުން އިރަށް، އިރުދޭމާހިނގުމުން އުތުރަށް، ބުރުޒުމަގުން އިރަށް، ޖަނަވަރީހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް ކިބިގަސްމަގާއި ޖަނަވަރީހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 1290 އިން ފެށިގެން ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 1389 ކާއި ހަމައަށް ހިމެނޭ ރައްޔިތުންނެވެ.

ކަލާފާނު ސްކޫލްގެ އަމީނީމަގާއި ކަލާފާނުހިނގުން ގުޅޭ ކަންމަތީ ގޭޓުން ވަންނައިރު ދެކުނުފަރާތު 2E ކްލާސްރޫމްގައި

576

T4.5

ހެންވޭރު ދެކުނު-5

ކަލާފާނު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ މޫނިމާހިނގުމާއި ކިނބިގަސްމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފެށިގެން ކިނބިގަސްމަގުން ހުޅަނގަށް، ކަލާފާނުހިނގުމުން ދެކުނަށް، ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް، މޫނިމާހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް މޫނިމާހިނގުމާއި ކިނބިގަސްމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނާއި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 1390 އިން ފެށިގެން ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 1701 ކާއި ހަމައަށް ހިމެނޭ ރައްޔިތުންނެވެ.

ކަލާފާނު ސްކޫލްގެ އަމީނީމަގާއި ކަލާފާނުހިނގުން ގުޅޭ ކަންމަތީ ގޭޓުން ވަންނައިރު ދެކުނުފަރާތު 2F ކްލާސްރޫމްގައި

578

T5.6

ހެންވޭރު ހުޅަނގު-6

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލް (ކުރީގެ އަމީރުއަޙްމަދު)

މި ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ ވައިޖެހޭމަގާއި މުޝްތަރީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފެށިގެން މުޝްތަރީމަގުން ދެކުނަށް، ރަތްވިލާމަގުން އިރަށް، ޖަނަވަރީމަގުން އުތުރަށް، ވައިޖެހޭމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ވައިޖެހޭމަގާއި މުޝްތަރީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނާއި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލްގެ (ކުރީގެ އަމީރުއަޙްމަދު)، ގެ ލޮނުޒިޔާރަތް މަގާއި މޫނިމާ ހިނގުން ގުޅޭ ކަންމަތީގައިވާ ގޭޓު ވަންނަ އިރު ނަރސަރީ-3 ގައި

188

T7.3

ގަލޮޅު މެދު-3

އަލް މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގާއި ދޮންއަދަރާހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފެށިގެން ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް، ރުއްކެނޑިޔާހިނގުމުން ދެކުނަށް، ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް، ދޮންއަދަރާހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް ދޮންއަދަރާދަހިނގުމާއި ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

އަލް މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ، ޗާންދަނީމަގު މައިދޮރާށިން ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލްގެ މެދު

194

T9.1

ގަލޮޅު ހުޅަނގު-1

އިމާދުއްދީން ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓްލާނީ މާލޭގެ، ދަނބުރުއްމަގާއި ކުދިމާގޯޅި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، ކުދިމާގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ނިކަގަސްމަގުން ދެކުނަށް، ގުމްރީގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ޗާނދަނީމަގުން ދެކުނަށް، ކުރިކީލަމަގުން އިރަށް، ނިކަގަސްމަގުން ދެކުނަށް، ޖަމާލުއްދީން ހިނގުމުން އިރަށް، ރަށްދެބައިމަގުން އުތުރަށް، ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް، ސިއްތިމާވާ ހިނގުމުން އުތުރަށް، ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް، މިރިހިގޯޅިން އުތުރަށް، ހަލަވެލިގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ރަށްދެބައިމަގުން ދެކުނަށް ، އަނޯނާގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ދަނބުރުއްމަގުން އުތުރަށްގޮސް ދަނބުރުއްމަގާއި ކުދިމާގޯޅިއާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަގިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

 އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ މިއުޒިކީ ހިނގުމުން 6 ނަންބަރު ގޭޓުންވަދެގެން ދާއިރު އުތުރުފަރާތު ކުލާސްރޫމު 4 ގައި

198

T10.1

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު-1

ސެންޓަރ ފޯރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ދަނބުރުގޯޅިއާއި ރަށްދެބައިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ރަށްދެބައިމަގުން އުތުރަށް، ސީރާޒީގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ބޮޑުފުޅަށްގޯޅިން ދެކުނަށް، މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް، ނިކަގަސްމަގުން ދެކުނަށް، ކުދިމާގޯޅިން އިރަށް، ދަނބުރުމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ދަނބުރުގޯޅިން އިރަށް ގޮސް ދަނބުރުގޯޅިއާއި ރަށްދެބައިމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ސެންޓަރ ފޯރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން، ލިލީމަގުގެ ދޮރޯށިން ވަންނައިރު އިރުމަތީ ފަރާތު 5 ނަންބަރު ކުލާސް ރޫމް

199

T10.2

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު-2

އަލް މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ މަޖީދީމަގާ ބޮޑުފުޅަށްގޯޅިއާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ބޮޑުފުޅަށްގޯޅިން އުތުރަށް، ސިރާޒީގޯޅިން އިރަށް، ރަށްދެބައިމަގުން އުތުރަށް، ރަށްދެބައިމަގުން އިރަށް، ރަށްދެބައިމަގުން އުތުރަށް، ލިލީމަގުން އިރަށް، ޝަހީދުކުޑައާދަމްގެކުޑަތުއްތުހިނގުމުން އުތުރަށް، މެދުޒިޔާރަތްމަގުން ހުޅަނގަށް، ޗާނދަނީމަގުން ދެކުނަށް، ދިދިގޯލިން ހުޅަނގަށް، ސައްޔިދުކިލެގެފާނުމަގުން އުތުރަށް، ކެނެރީމަގުން ހުޅަނގަށް، ބުލްބުލްގޯޅިން ދެކުނަށް، ޝަހީދުކުޑަނެވިތުއްތުމަނިކުހިނގުމުން އިރަށް، އަތަމާގޯޅިން ދެކުނަށް، މަޖީދީމަގުން އިރަށް ގޮސް މަޖީދީމަގާ ބޮޑުފުޅަށްގޯޅި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

އަލް މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ޗާންދަނީމަގު މައިދޮރާށިން ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލުގެ ދެކުނުފަރާތުގައި

212

T13.3

މާފަންނު މެދު-3

ހިރިޔާ ސްކޫލް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޖަމްބުމަގާއި މަޖީދީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް، ރުވާގުމަގުން ދެކުނަށް، ރުވާގުމަގުން ހުޅަނގަށް، މިރިޔަސްމަގުން ދެކުނަށް، ޔާގޫތުގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ޖަވާހިރުމަގުން ދެކުނަށް، ނަސީމީހިނގުމުން އިރަށް، ޖަމްބުމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ޖަމްބުމަގާއި މަޖީދީމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހިރިޔާ ސްކޫލްގެ ކަނބާ އައިސަރަނި ހިނގުމުން 2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަންނައިރު ހޯލުގެ ދެކުނު ކޮޅުގައި

213

T13.4

މާފަންނު މެދު-4

ހިރިޔާ ސްކޫލް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރުވާގުމަގާއި މަޖީދީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް، ހަނދުވަރީހިނގުމުން ދެކުނަށް، އިރަމާމަގުން އިރަށް، އަޅިވިލާމަގުން އިރަށް، ޖަވާހިރުމަގުން ދެކުނަށް، ޔާގޫތުގޯޅިން އިރަށް، މިރިޔަސްމަގުން އުތުރަށް، ރުވާގުމަގުން އިރަށް، ރުވާގުމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ރުވާގުމަގާއި މަޖީދީމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހިރިޔާ ސްކޫލްގެ ކަނބާ އައިސަރަނި ހިނގުމުން 2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ މެދުގައި

589

T13.5

މާފަންނު މެދު-5

ހިރިޔާ ސްކޫލް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދަކަދާމަގާއި ޖަވާހިރުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ޖަވާހިރުމަގުން އުތުރަށް، އަޅިވިލާމަގުން ހުޅަނގަށް، އިރަމާމަގުން ހުޅަނގަށް، ހަނދުވަރީހިނގުމުން ދެކުނަށް، ދަކަދާމަގުން އިރަށް ގޮސް ދަކަދާމަގާ ޖަވާހިރުމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހިރިޔާ ސްކޫލްގެ ކަނބާ އައިސަރަނި ހިނގުމުން 1 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު ހެލްތް ރޫމް

224

T16.3

މާފަންނު ހުޅަނގު-3

ހިރިޔާ ސްކޫލް

މި ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ، ހަނދުވަރީހިނގުމާއި ސަބުދެލިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ސަބުދެލިމަގުން ހުޅަނގަށް، ޝަޙީދުއަލީހިނގުމުން ދެކުނަށް، ބްލޫކިޔާމަގުން އިރަށް، ހަނދުވަރީހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް، ހަނދުވަރީހިނގުމާއި ސަބުދެލިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހިރިޔާ ސްކޫލްގެ ކަނބާ އައިސަރަނި ހިނގުމުން 2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ އުތުރުކޮޅުގައި

564

YT.12

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-12

ރެހެންދި ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދު އަވަށު ރައްޔިތުން އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ކްލާސްރޫމް ޔޫ.ކޭ.ޖީ 3 ގައި

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

12 ޝަޢުބާން 1442

25 މާރިޗު 2021