Election Commission of Maldives

ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް އަމިއްލަ ގަލަމެއް ބޭނުންކުރުން

25 މާޗް 2021, 02:00 އިއުލާން
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020

ނަންބަރު:(IUL)38-CA/38/2021/122

 

އިޢުލާން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020

ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް އަމިއްލަ ގަލަމެއް ބޭނުންކުރުން

             

                "ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުގައި ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލު" ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ވޯޓުލާން ވަޑައިގަންނަވާއިރު ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އަމިއްލަ ގަލަމަކުން ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް މިކޮމިޝަނުން ބާރުއަޅަމެވެ. މިގޮތުން ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖެހުމަށް ބޭނުން ކުރަންވާނީ ކަޅު ނުވަތަ ނޫ ކުލައިގެ ގަލަމެއް ކަމަށް، މި ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާތީ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

12 ޝަޢުބާން 1442

25 މާރިޗު 2021