Election Commission of Maldives

އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން ގަންނަންޖެހޭ ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން– އެމެންޑްމެންޓް 1

17 މާޗް 2021, 03:00 އިއުލާން

 

                                                                                  ނަންބަރ: (IUL)38-AD/38/2021/111

                                               އިޢުލާނު

 

އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން ގަންނަންޖެހޭ ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން– އެމެންޑްމެންޓް 1

 

 

 

 މިކޮމިޝަނުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ގަންނަންޖެހޭ ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2021 މާރިޗު 10ގައި ކުރި (IUL)38-AD/38/2021/101 ނަންބަރު

އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ޞަފްޙާ ނަންބަރު 4 ގައިވާ ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަޑުގެ މުއްދަތަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

މުއްދަތު

  • 06 އޭޕްރިލް 2021 ގެ ކުރިން މި ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.
 

ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2021 މާރިޗު 21 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (ޕޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހިލާލީމަގު) ގައެވެ.

ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ.

ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން، ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު، ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތު އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

 

04 ޝަޢުބާން 1442

17 މާރިޗު   2021