Election Commission of Maldives

1470 ސެލްފް އިންކް ސްޓޭމްޕް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުން

16 މާޗް 2021, 05:00 އިއުލާން

 

 ނަންބަރ: (IUL)38-AD/38/2021/109  

 

 

އިޢުލާނު

             

1470 ސެލްފް އިންކް ސްޓޭމްޕް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުން

 

1470 ސެލްފް އިންކް ސްޓޭމްޕް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 04 މާރޗް 2021 ގައި މި ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރ: (IUL)38-AD/38/2021/89 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަންތައް ކޮމިޝަނުގެ ރިއުއަރމަންޓަށް ނުފެތޭތީ، މި ބީލަންތައް ބާޠިލްކުރިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ. 

 

02 ޝަޢުބާން 1442

16 މާރޗް   2021