Election Commission of Maldives

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 ގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓަން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ރިސޯޓުތަކުގެ އިތުރުން، އިތުރު ރިސޯޓުތަކުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުން

09 މާޗް 2021, 12:00 އިއުލާން

 

ނަންބަރު:(IUL)38-CA/38/2021/97

އިޢުލާން

 

މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)38-CA/38/2021/83 އަދި (IUL)38-CA/38/2021/94 އިޢުލާންތަކުން، 201 އެޕްރީލް 10 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 ގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓަން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ރިސޯޓުތަކުގެ އިތުރުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ރިސޯޓުތަކުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފީމެވެ.

 

ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަނުގެ ތަފްޞީލް

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު

ރަށުގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓު ފޮށީގެ ކޯޑު

ވޯޓު ފޮށީގެ ނަންބަރު

އަދާރަން ކްލަބް ރަންނާޅި، ތިއޭޓަރ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަދާރަން ކްލަބް ރަންނާޅީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ.ރަންނާޅި

އަދާރަން ކްލަބް ރަންނާޅި-1

Z143.1

753

ތާޖް ކޮރަލް ރީފް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް، ސްޓާފް އޭރިއާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތާޖް ކޮރަލް ރީފް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ.ހެނބަދޫ

ތާޖް ކޮރަލް ރީފް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް-1

Z144.1

754

ޑްރިފްޓް ތެލުވެލިގާ، ބީޗްވިލާ ރޫމް ނަންބަރު 2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޑްރިފްޓް ތެލުވެލިގާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

އދ.ތެލުވެލިގާ

ޑްރިފްޓް ތެލުވެލިގާ-1

Z145.1

755

ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް އައިލޭންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް، ޓްރެއިނިންގ ރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް އައިލޭންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

އދ.މައްޗާފުށި

ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް އައިލޭންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް-1

Z146.1

756

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 ގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން އެ ރިސޯޓުތަކުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނީ އެ މީހަކު ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވޯޓުލުމަށް މީހުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ނަމައެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

25 ރަޖަބު 1442

09 މާރިޗު 2021  

 

އިޢުލާން ނަންބަރު (IUL)38-CA/38/2021/97