Election Commission of Maldives

ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ގަޑި ބަދަލުވުމާއި ކޮމިޝަނުން ދެމުންދާ އާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ

06 މާޗް 2021, 05:00 އިއުލާން

                                                                           ނަންބަރު: (IUL)38-AA/38/2020/90

                                        

 

 

އިޢުލާނު

 

7 މާރިޗް 2021 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢާންމު ފަރާތްތަކުން މި ކޮމިޝަނަށް ހާޟިރުވެގެން ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް،

މި ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. އެހެންކަމުން، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 8:00 އިން 16:00 އަށް މި ކޮމިޝަނުން ޢާންމު ފާރާތްތަކަށް ޚިދުމަތްދެމުން ގެންދާނީ،

އިންތިޚާބާބެހޭ މަރުކަޒު ބައުޖަމާލުއްދީން އިން ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. އަދި މިދެންނެވުނު ގޮތަށް ކޮމިޝަން ހުޅުވާލެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ކޮމިޝަންގެ އީ-މެއިލް އަދި އީ-ގަވަރމެންޓް (ޖެމްސް)

[email protected] މެދުވެރިކޮށްވެސް ލިޔެކިޔުން ފޮނުވޭނެކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

22 ރަޖަބު  1442

06 މާރިޗް  2021