Election Commission of Maldives

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 ގެ ބައެއް ތަންތަނުގެ ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތީ، އެ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން އިޢުލާންކުރުން

03 މާޗް 2021, 03:00 އިއުލާން

 

ނަންބަރު: (IUL)38-CA/38/2021/87

 

 

 

 

 

 

އިޢުލާން

 

2021 އޭޕްރީލް 10 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 ގެ ބައެއް ތަންތަނުގެ ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތީ، އެ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

 

 

ހއ. އިހަވަންދޫ -3

 

 

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

ހއ. އިހަވަންދޫ / އިހަވަންދޫ ސްކޫލް، ލެބް ކްލާސްރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިހަވަންދޫ ޗާންދަނީމަގުގެ ހުޅަނގުން ސަބުދެލިމަގުގެ ދެކުނުން، ހުސެއިނީގޯޅީގެ ހުޅަނގުން، ސޯސަންމަގުގެ ދެކުނުން، އޯކިޑުމަގުގެ ހުޅަނގުން ނޫރާނީމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

 

ހއ. އިހަވަންދޫ-3

9

A5.3

 

 

 

 

ރ. ދުވާފަރު-3

 

 

 

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

ރ. ދުވާފަރު / ރ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ހޯލުގެ އިރުމަތި ފަރާތް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުރީގެ ކަނދޮޅުދޫގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން I  އަކުރުން ފެށިގެން M  އަކުރާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަކުރުތަކުން ފެށޭ ގޭގޭގެރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި ރ. ދުވާފަރު ރައްޔިތުންނެވެ.

 

ރ. ދުވާފަރު-3

101

E7.3

 

 

 

ކުޅުދުއްފުށި އިރު ދެކުނު-2

 

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ / އަފީފުއްދީން ސްކޫލް ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ސަރުދާރު މަގުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި، އަމީނީމަގުގެ އިރުމަތި ފަރާތުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި އިރު ދެކުނު-2

46

B9-6.2

 

 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

 

 

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ / މަދަތުސަތުލް ޝައިޙް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދަޑިމަގު އަވަށުގެ ކޮއްކިރިމަގުން ދެކުނަށް، ގެންމިސްކިތް މަގުން ހުޅަނގަށް، ކޮއްކިރިގޯޅިން ދެކުނަށް ގޮސް ކޮއްކިރިގޯޅި ނިމޭ ހިސާބުން ހުޅަނގަށް ފިނިވާމަގާއި ނޫމަރާގޯޅި އާއި ގުޅިގެން އުތުރަށް އަދި ޕްލާޒާގޯޅި އާއި ހަނދުވަރީގޯޅީގެ އުތުރުން ހުރި ފުވައްމުލަކު ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ފުވައްމުލައް ހުޅަނގު އުތުރު-1

354

R1.1

ފުވައްމުލައް ސިޓީ / ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބިޅިފޭށިމަގުގެ ހުޅަގުން މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީނުނާއިބުތުއްތުމަގުގެ އުތުރުން އިރުދެކުނު ދާއިރގެ ހުރިހާ ގެއަކާއި، ބޮޑުފަންނުމަގުގެ އުތުރާއި ދެކުނުން ހުރި ހުރިހާ ގެއަކާއި، ބަހާރުމަގުގެ ދެކުނުން، މައްސާގުގެ ހިމެނޭގޮތަށް މައްސާގުގޯޅިގެ ހުރިހާ  ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ފުވައްމުލައް އިރު ދެކުނު-2

365

R6.2

 

 

 

އައްޑޫ ސިޓީ

 

 

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

އައްޑޫ ސިޓީ / ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ދެކުނު ކްލާސްރޫމް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މީދޫ ބަހާއުއްދީނުމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް، ގުލްމާމުމަގުން އިރަށް ގޮސް، ކޯގަންނުމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް، ނަރުގިސްހިނގުމުން އިރަށް ގޮސް އެމަގު ނިމޭ ސަރަހައްދުގެ އުތުރު ފަޅީގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ

އައްޑޫ މީދޫ-1

392

S12.1

އައްޑޫ ސިޓީ / ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ދެކުނު ކްލާސްރޫމް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މީދޫ ނަރުގިސްހިނގުން ފެށޭ ހިސާބުން ހުޅަނގަށް ގޮސް، ކޯގަންނުމަގުން އުތުރަށް ގޮސް، ގުލްފާމްމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް، ބަހާއުއްދީނުމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް، އަޅިވިލާމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް، މަހުމޫދާހިނގުމުން ދެކުނަށް ގޮސް، ޒިޔާރަތްގޯޅިން ހުޅަނގަށް ގޮސް އެމަގު ނިމޭ ސަރަހައްދުގެ ދެކުނު ފަޅީގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްޑޫ މީދޫ-2

393

S12.2

 

 

 

 

 

 

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

 19 ރަޖަބް  1442

 03 މާރިޗް 2021