Election Commission of Maldives

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 ގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަދި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށް ވޯޓުލާ މަރުކަޒު އިތުރުވެފައިވާތީ، މި ސިޓީތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން އިޢުލާންކުރުން

03 މާޗް 2021, 04:00 އިއުލާން

ނަންބަރު:(IUL)38-CA/38/2021/85

 

 

އިޢުލާން

 

2021 އޭޕްރީލް 10 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 ގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަދި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށް ވޯޓުލާ މަރުކަޒު އިތުރުވެފައިވާތީ، މި ސިޓީތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

 

ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށް އިތުރުކުރެވުނު ވޯޓުފޮށި

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ / ހާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ފުވައްމުލައް އެހެނިހެން-1

599

R6.3

 

 

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށް އިތުރު ކުރެވުނު ވޯޓުފޮށި

 

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ / ޔޫތް ސެންޓަރުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި އެހެނިހެން-1

569

B9-6.3

 

 

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

 

19 ރަޖަބް 1442

03 މާރިޗް 2021