Election Commission of Maldives

މާލެ ސިޓީގައި ބަހައްޓާ ވޯޓު ފޮށިތައް އިޢުލާންކުރުން

01 މާޗް 2021, 11:00 އިއުލާން

ނަންބަރު:IUL)38-CA/38/2021/82 )

އިޢުލާން

 

2021 އެޕްރީލް 10 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020  ގައި މާލެސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

 

ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަނުގެ ތަފްޞީލު

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްޞީލު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓު ފޮށީގެ ކޯޑު

ވޯޓު ފޮށީގެ ނަންބަރު

ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ މައި ދޮރޯށިން ވަދެގެން ގޮސް ހޯލުގެ ހުޅަނގުފަރާތުގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގެ ހިތިގަސްމަގާއި އުނިމާހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން އުނިމާހިނގުމުން އިރަށް، ކަނީރުމަގުން ދެކުނަށް، ނިރޮޅުމަގު 07 ނަންބަރު ގޯޅިން އިރަށް، ނިރޮޅުމަގުން އުތުރަށް، ކުރެދިމާހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ހިތިގަސްމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް ހިތިގަސްމަގާއި އުނިމާހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ-1

T1.1

162

ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ކްލާސްރޫމް ޔޫ.ކޭ.ޖީ 2 ގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގެ ކުރެދިމާހިނގުމާއި ނިރޮޅުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފެށިގެން ނިރޮޅުމަގުން ދެކުނަށް، ނިރޮޅުމަގު 07 ނަންބަރު ގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ކަނީރުމަގުން ދެކުނަށް، ނިރޮޅުމަގު 08 ނަންބަރު ގޯޅިން އިރަށް، ނިރޮޅުމަގުން ދެކުނަށް، ހުވަނދުމާހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ޗަނބޭލީމަގުން ދެކުނަށް، އޯރކިޑްމާހިނގުމުން އިރަށް، ނިރޮޅުމަގުން އުތުރަށް، ނިރޮޅުމަގު 14 ނަންބަރު ގޯޅިން އިރަށް، ހިރުނދުމަގުން އުތުރަށް، ހިރުނދުމަގާއި ދިއްގާމަގު ދެމެދުގައިވާ ހުސްގޯޅިން އުތުރަށް، ދިއްގާމަގުން އުތުރަށް، ކުރެދިހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ކުރެދިހިނގުމާއި ނިރޮޅުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ-2

T1.2

163

ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ހޯލުގެ ހުޅަނގުކޮޅުގައި 

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގެ ހިތިގަސްމަގާއި ރީތިގަސްހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފެށިގެން ރީތިގަސްހިނގުމުން އިރަށް، ފިލިގަސްމަގުން ދެކުނަށް، ހުވަނދުމާހިނގުމުން އިރަށް، ނިރޮޅުމަގުން އުތުރަށް، ނިރޮޅުމަގު 08 ނަންބަރު ގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ކަނީރުހިނގުމުން އުތުރަށް، އުނިމާހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ހިތިގަސްމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް ހިތިގަސްމަގާއި ރީތިގަސްހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ-3

T1.3

164

ހުރަވީ ސްކޫލް، އުތުރު ދޮރޯށިން ވަދެގެން ގޮސް ސީ ބްލޮކްގެ ފުރަތަމަ ފްލޯގެ 1 ނަންބަރު މީޓިންގ ރޫމްގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގެ ރީތިގަސްމަގާއި އޯރކިޑްމާހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފެށިގެން އޯރކިޑްމާހިނގުމުން އިރަށް، ޗަނބޭލީމަގުން އުތުރަށް، ފިލިގަސްމަގުން އުތުރަށް، ރީތިގަސްހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ހިތިގަސްމަގުން ދެކުނަށް، ބަގީޗާހިނގުމުން ދެކުނަށް، ރީތިގަސްމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް ރީތިގަސްމަގާއި އޯރކިޑްމާހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ-4

T1.4

165

ރެހެންދި ސްކޫލްގެ އައިސޮލޭޝަން ރޫމް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގެ ސައިމާހިނގުމާއި ނިރޮޅުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފެށިގެން ނިރޮޅުމަގުން އުތުރަށް، ނިރޮޅުމަގު 21 ނަންބަރު ގޯޅިން އިރަށް، ކާނިމަގުން އުތުރަށް، ނިރޮޅުމަގު 15 ނަންބަރު ގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ނިރޮޅުމަގުން އުތުރަށް، އޯރކިޑްމާހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ރަބަރުގަސްމަގުން ދެކުނަށް، ރަބަރުގަސްމަގު 01 ނަންބަރު ގޯޅިން އިރަށް، ބޯގަންވިލާމަގުން ދެކުނަށް، އަސުރުމާހިނގުމުން އިރަށް، ޗަނބޭލީމަގުން ދެކުނަށް، ޗަނބޭލީމަގު 05 ނަންބަރު ގޯޅިން އިރަށް، ނިރޮޅުމަގުން ދެކުނަށް، ޗަނބޭލީމަގު 06 ނަންބަރު ގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ޗަނބޭލީމަގުން ދެކުނަށް، ސައިމާހިނގުމުން އިރަށް ގޮސް ސައިމާހިނގުމާއި ނިރޮޅުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ-5

T1.5

570

ހުރަވީ ސްކޫލް، އުތުރު ދޮރޯށިން ވަދެގެން ގޮސް ސީ ބްލޮކްގެ ފުރަތަމަ ފްލޯގެ 2 ނަންބަރު މީޓިންގ ރޫމްގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގެ ރަބަރުގަސްމަގާއި ސައިމާހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފެށިގެން ސައިމާހިނގުމުން އިރަށް، ޗަނބޭލީމަގުން އުތުރަށް، ޗަނބޭލީމަގު 06 ނަންބަރު ގޯޅިން އިރަށް، ނިރޮޅުމަގުން އުތުރަށް، ޗަނބޭލީމަގު 05 ނަންބަރު ގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ޗަނބޭލީމަގުން އުތުރަށް، އަސުރުމާހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ބޯގަންވިލާމަގުން އުތުރަށް، ރަބަރުގަސްމަގު 01 ނަންބަރު ގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ރަބަރުގަސްމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް ރަބަރުގަސްމަގާއި ސައިމާހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ-6

T1.6

571

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ، ޕޯޓިކޯގެ ދެކުނު ފަޅީގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާ ރޯޝަނީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ރޯޝަނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ގަލަދުންގޯޅިން އުތުރަށް، ފިނިފެންމާގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ދީފްރާމްގޯޅިން ދެކުނަށް، ރޯޝަނީމަގުން އިރަށް، އަސްރަފީމަގުން ދެކުނަށް، ވައިލެޓްހިނގުމުން އިރަށް، ވައިލެޓްހިނގުމުން އުތުރަށް، ވައިލެޓްހިނގުމުން އިރަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ރޯޝަނީމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހެންވޭރު އުތުރު-1

T2.1

166

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ، ޕޯޓިކޯގެ އުތުރު ފަޅީގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާ ފިލިގަސްމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް، ހިތްފަސޭހަގޯޅިން ދެކުނަށް، އަމީރުއަޙްމަދުމަގުން އިރަށް، މަހެލިގޯޅިން ދެކުނަށް، މެހެލިގޯޅިން އިރަށް، ދީފްރާމްގޯޅީނިށް ދެކުނަށް، ފިނިފެންމާގޯޅިން އިރަށް، ގަލަދުންގޯޅިން ދެކުނަށް، ރޯޝަނީމަގުން އިރަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ފިލިގަސްމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހެންވޭރު އުތުރު-2

T2.2

167

ޣާޒީ ބިލްޑިންގެ ޕޯޓިކޯ ގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ މެހެލިގޯޅިއާ އަމީރުއަޙްމަދުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން އަމީރުއަހްމަދުމަގުން ހުޅަނގަށް، ސަންދުބަރަކާގޯޅިން ދެކުނަށް، ރޯޝަނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ދުނބުރިމަގުން ދެކުނަށް، ވައިލެޓްހިނގުމުން އިރަށް، އަސްރަފީމަގުން އުތުރަށް، ރޯޝަނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ދީފްރާމްގޯޅިން ދެކުނަށް، މެހެލިގޯޅިން ހުޅަނގަށް ގޮސް މެހެލިގޯޅިއާއި އަމީރުއަޙްމަދުމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހެންވޭރު އުތުރު-3

T2.3

168

ވެލާނާގެ ޝަހީދު ޢަބްދުﷲ ޒުހައިރު ހިނގުމުން ވަންނައިރު ވެލާނާގޭ އިމާރާތުގެ ޕާކިން އޭރިއާގެ އިރުމަތީކޮޅުގައި 

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ދުބުރިމަގާއި ރޯޝަނީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ރޯޝަނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ސޯސަންމަގުން ދެކުނަށް، ގުލޭނޫރަންމަގުން ހުޅަނގަށް، އަބަދައްފެހިމަގުން ދެކުނަށް، ވައިލެޓްގޯޅިން އިރަށް، ސޯސަންމަގުން އުތުރަށް، ވައިލެޓްހިނގުމުން އިރަށް، ދުބުރިމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ދުބުރިމަގާއި ރޯޝަނީމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހެންވޭރު އުތުރު-4

T2.4

169

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ މެދުޒިޔާރަތްމަގު ގޭޓުން ވަންނައިރު އުތުރުފަރާތު 4 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ސަންދުބަރަކާއިގޯޅި އާއި އަމީރުއަހްމަދުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން އަމީރުއަހްމަދުމަގުން ހުޅަނގަށް، ސޯސަންމަގުން ދެކުނަށް، ރޯޝަނީމަގުން އިރަށް، ސަންދުބަރަކާއިގޯޅިން އުތުރަށް ގޮސް ސަންދުބަރަކާއިގޯޅިއާއި އަމީރުއަހްމަދުމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހެންވޭރު އުތުރު-5

T2.5

572

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ މެދުޒިޔާރަތްމަގު ގޭޓުން ވަންނައިރު އުތުރުފަރާތު 5 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ސޯސަންމަގާއި މެދުޒިޔާރަތްމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފެށިގެން، މެދުޒިޔާރަތް މަގުން ހުޅަނގަށް، އަބަދަށްފެހިމަގުން ދެކުނަށް، ގުލޭނޫރަންމަގުން އިރަށް، ސޯސަންމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ސޯސަންމަގާއި މެދުޒިޔާރަތްމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނާއި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ހެންވޭރު އުތުރު-6

T2.6

573

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލް (ކުރީގެ އަމީރުއަޙްމަދު)ގެ މޫނިމާ ހިނގުމުގެ ގޭޓުން ވަންނަ އިރު  ޕްލޭސްކޫލް 1 ގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ވައިލެޓްހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވައިލެޓްހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ފިލިގަސްހިނގުމުން ދެކުނަށް، މަޖީދީމަގުން އިރަށް، ބޮޑުފުންގަޑުމަގުން ދެކުނަށް، ބުރެވިމަގުން އިރަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ވައިލެޓްހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މެދު ހެންވޭރު-1

T3.1

170

 ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލް (ކުރީގެ އަމީރުއަޙްމަދު)ގެ މޫނިމާ ހިނގުމުގެ ގޭޓުން ވަންނަ އިރު JKG2 ގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ފިލިގަސްހިނގުމާއި ވައިލެޓްހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވައިލެޓްހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ވައިލެޓްހިނގުމުން ދެކުނަށް، ވައިލެޓްމަގުން ހުޅަނގަށް، ތަޑިރަތްމާގޯޅިން ދެކުނަށް، އަބަދަށްއުފާމަގުން އިރަށް، ގުލްފާމްހިނގުމުން ދެކުނަށް، މަޖީދީމަގުން އިރަށް، ފިލިގަސްހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް ފިލިގަސްހިނގުމާއި ވައިލެޓްހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މެދު ހެންވޭރު-2

T3.2

171

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ (ބިޒްނަސް ސްކޫލް)، ކޮމްޕައުންޑް އޭރިއާ - ސޯސަންމަގުން ވަންނަ ގޭޓު

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ބޮޑުފުންގަޑުމަގާއި މަޖީދީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް، ޖަނަވަރީމަގުން ދެކުނަށް، ވައިޖެހޭމަގުން އިރަށް، ވައިޖެހޭމަގުން އުތުރަށް، ބަރުޖޯރާގޯޅިން އިރަށް، ބޮޑުފުންގަޑުމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ބޮޑުފުންގަޑުމަގާއި މަޖީދީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މެދު ހެންވޭރު-3

T3.3

172

ވެލާނާގެ ޝަހީދު ޢަބްދުﷲ ޒުހައިރު ހިނގުމުން ވަންނައިރު ވެލާނާގޭ އިމާރާތުގެ ޕާކިން އޭރިއާގެ ހުޅަނގުކޮޅުގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ހީނާގޯޅިއާއި ވައިޖެހޭމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވައިޖެހޭމަގުން ހުޅަނގަށް، ޖަނަވަރީމަގުން ދެކުނަށް، ހިތިގަސްމަގުން ހުޅަނގަށް، ޖަނަވަރީހިނގުމުން ދެކުނަށް، ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް، މޫންލއިޓްހިނގުމުން އުތުރަށް، ހިތިގަސްމަގުން ހުޅަނގަށް، ރަތްވިލާހިނގުމުން އުތުރަށް، ރަތްވިލާމަގުން ހުޅަނގަށް، ހީނާގޯޅިން އުތުރަށް ގޮސް ހީނާގޯޅިއާއި ވައިޖެހޭމަގާ ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ

މެދު ހެންވޭރު-4

T3.4

173

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލް (ކުރީގެ އަމީރުއަޙްމަދު)ގެ މޫނިމާ ހިނގުމުގެ ގޭޓުން ވަންނަ އިރު  ޕްލޭސްކޫލް 2 ގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ބުރެވިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ބުރެވިމަގުން ހުޅަނގަށް، ބޮޑުފުންގަޑުމަގުން އުތުރަށް، ބަރުޖޯރާގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ވައިޖެހޭމަގުން ދެކުނަށް، ވައިޖެހޭމަގުން ހުޅަނގަށް، ހީނާގޯޅިން ދެކުނަށް، ރަތްވިލާމަގުން އިރަށް،ރަތްވިލާހިނގުމުން ދެކުނަށް، ހިތިގަސްމަގުން އިރަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ބުރެވިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މެދު ހެންވޭރު-5

T3.5

574

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލް (ކުރީގެ އަމީރުއަޙްމަދު)ގެ މޫނިމާ ހިނގުމުގެ ގޭޓުން ވަންނަ އިރު  ޕްލޭސްކޫލް 3 ގައި

 މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މެދު ހެންވޭރު-6

T3.6

575

ކަލާފާނު ސްކޫލްގެ ބުރުޒުމަގު ދޮރޯށިން ވަންނައިރު އުތުރު ފަރާތު 2C ކުލާސްރޫމްގައި   

މިފޮށްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މޫންލައިޓްހިނގުމާއި ލޮނުޒިޔާރަތްމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން ހުޅަނގަށް، ޖަނަވަރީހިނގުމުން ދެކުނަށް، ބުރުޒުމަގުން ހުޅަނގަށް، މޫނިމާހިނގުމުން ދެކުނަށް، އަމީނީމަގުން އިރަށް، މޫންލައިޓްހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް ލޮނުޒިޔާރަތްމަގާއި މޫންލައިޓްހިނގުމާއި  ގުޅޭ ނުކުތާއަށް  ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ހެންވޭރު ދެކުނު-1

T4.1

174

ކަލާފާނު ސްކޫލްގެ ބުރުޒުމަގު ދޮރޯށިން ވަންނައިރު އުތުރު ފަރާތު  2D ކުލާސްރޫމްގައި 

މިފޮށްޓަށް ވޯޓު ލާނީ ދޫހިމެރިމަގާއި ކަށިމާހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާ އިން ދޫހިމެރިމަގުން ހުޅަނގަށް، ދޮންއަދަރާހިނގުމުން ދެކުނަށް، އަމީނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ކޮއިމަލާހިނގުމުން ދެކުނަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އިރަށް، މޫންލައިޓްހިނގުމުން އުތުރަށް، އަމީނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ކަށިމާހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް ދޫހިމެރިމަގާއި ކަށިމާހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ހެންވޭރު ދެކުނު-2

T4.2

175

ކަލާފާނު ސްކޫލްގެ ބުރުޒުމަގު ދޮރޯށިން ވަންނައިރު އުތުރު ފަރާތު 2A ކުލާސްރޫމްގައި   

މިފޮށްޓަށް ވޯޓު ލާނީ ކަލާފާނުހިނގުމާއި ދޫހިމެރިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ދޫހިމެތިމަގުން ހުޅަނގަށް، ސޯސަންމަގުން އުތުރަށް، ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް، ދޮންއަދަރާދަހިނގުމުން ދެކުނަށް، ދޫހިމެރިމަގުން އިރަށް، ކަށިމާހިނގުމުން ދެކުނަށް، ބުރުޒުމަގުން އިރަށް، ކަލާފާނުހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް ކަލާފާނުހިނގުމާއި ދޫހިމެރިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ހެންވޭރު ދެކުނު-3

T4.3

176

ކަލާފާނު ސްކޫލްގެ އަމީނީމަގާއި ކަލާފާނުހިނގުން ގުޅޭ ކަންމަތީ ގޭޓުން ވަންނައިރު ދެކުނުފަރާތު 2E ކްލާސްރޫމްގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓު ލާނީ ކިނބިގަސްމަގާއި ޖަނަވަރީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ކިނބިގަސްމަގުން ހުޅަނގަށް، މޫނިމާހިނގުމުން ދެކުނަށް، ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން ހުޅަނގަށް، ކަލާފާނުހިނގުމުން ދެކުނަށް، ބުރުޒުމަގުން ހުޅަނގަށް، ކަށިމާހިނގުމުން ދެކުނަށް، އަމީނީމަގުން އިރަށް، މޫނިމާހިނގުމުން އުތުރަށް، ބުރުޒުމަގުން އިރަށް، ޖަނަވަރީމަގުން އިރަށް ގޮސް ކިބިގަސްމަގާއި ޖަނަވަރީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 1290 އިން ފެށިގެން ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 1389 ކާއި ހަމައަށް ހިމެނޭ ރައްޔިތުންނެވެ.

ހެންވޭރު ދެކުނު-4

T4.4

177

ކަލާފާނު ސްކޫލްގެ އަމީނީމަގާއި ކަލާފާނުހިނގުން ގުޅޭ ކަންމަތީ ގޭޓުން ވަންނައިރު ދެކުނުފަރާތު 2F ކްލާސްރޫމްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ލޮނުޒިޔާރަތްމަގާއި މޫނިމާހިނގުން ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފެށިގެން މޫނިމާހިނގުމުން ދެކުނަށް، ބުރުޒުމަގުން އިރަށް، އިރުދޭމާހިނގުމުން އުތުރަށް، ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ލޮނުޒިޔާރަތްމަގާއި މޫނިމާހިނގުން ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނާއި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 1390 އިން ފެށިގެން ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 1701 ކާއި ހަމައަށް ހިމެނޭ ރައްޔިތުންނެވެ.

ހެންވޭރު ދެކުނު-5

T4.5

576

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް، މެދުޒިޔާރަތްމަގު ފުރަތަމަ ދޮރާށިން ވަންނައިރު އޮފީސް ކޮރިޑޯގައި   

މި ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ، ސޯސަންމަގާއި ވައިލެޓްގޯޅި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފެށިގެން، ވައިލެޓްގޯޅިން ހުޅަނގަށް، އަބަދަށްފެހިމަގުން ދެކުނަށް، ނިރޮޅުމަގުން ދެކުނަށް، މުތީގޯޅިން އިރަށް، ސޯސަންމަގުން އުތުރަށްގޮސް ސޯސަންމަގާއި ވައިލެޓްގޯޅި ގޯޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހެންވޭރު ހުޅަނގު-1

T5.1

178

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ވައިލެޓް މަގުން ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލުގެ އުތުރުކޮޅުގައި 

މި ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ، މުތީގޯޅިއާއި ނިރޮޅުމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފެށިގެން، ނިރޮޅުމަގުން ދެކުނަށް، ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން އިރަށް، ސޯސަންމަގުން އުތުރަށް، މުތީގޯޅިން ހުޅަނގަށްގޮސް ނިރޮޅުމަގާއި މުތީގޯޅި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހެންވޭރު ހުޅަނގު-2

T5.2

179

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ވައިލެޓް މަގުން ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލުގެ ދެކުނުކޮޅުގައި 

މި ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ، ހިތިގަސްމަގާއި ޖަނަވަރީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފެށިގެން، ޖަނަވަރީމަގުން އުތުރަށް، ރަތްވިލާމަގުން ހުޅަނގަށް، ސޯސަންމަގުން ދެކުނަށް، ދޫހިމެރިމަގުން އިރަށް، ކާސިންޖިމަގުން އުތުރަށް، ކިނބިގަސް މަގުންއިރަށް، ޖަނަވަރީ ހިނގުމުން އުތުރަށް، ހިތިގަސްމަގުން އިރަށްގޮސް ޖަނަވަރީމަގާއި ހިތިގަސްމަގާއި  ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހެންވޭރު ހުޅަނގު-3

T5.3

180

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގެ މެދުޒިޔާރަތްމަގު 3 ވަނަ ދޮރާށިން ވަންނައިރު ޕާކިންގް އޭރިއާ (ނުކުންނަ ކޮރިޑޯ) ގައި

މި ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ، ތަނޑިރަތްމާގޯޅިއާއި ވައިލެޓްމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފެށިގެން، ވައިލެޓްމަގުން ހުޅަނގަށް، ސޯސަންމަގުން ދެކުނަށް، ރަތްވިލާމަގުން އިރަށް، ކާސިންޖީމަގުން އުތުރަށް، މަޖީދީމަގުން އިރަށް، ގުލްފާމްހިނގުމުން އުތުރަށް، އަބަދަށްއުފާމަގުން ހުޅަނގަށް، ތަނޑިރަތްމާގޯޅިން އުތުރަށްގޮސް ވައިލެޓްމަގާއި ތަނޑިރަތްމާގޯޅި ގުޅޭނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހެންވޭރު ހުޅަނގު-4

T5.4

181

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލް (ކުރީގެ އަމީރުއަޙްމަދު)ގެ މޫނިމާ ހިނގުމުގެ ގޭޓުން ވަންނަ އިރު JKG3 ގައި

މި ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ، މަޖީދީމަގާއި ޖަނަވަރީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފެށިގެން، މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް، ކާސިންޖީމަގުން ދެކުނަށް، ރަތްވިލާމަގުން އިރަށް، މުޝްތަރީމަގުން އުތުރަށް، ވައިޖެހޭމަގުން އިރަށް، ޖަނަވަރީމަގުން އުތުރަށްގޮސް މަޖީދީމަގާއި ޖަނަވަރީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހެންވޭރު ހުޅަނގު-5

T5.5

577

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލްގެ (ކުރީގެ އަމީރުއަޙްމަދު)، ގެ ލޮނުޒިޔާރަތް މަގާއި މޫނިމާ ހިނގުން ގުޅޭ ކަންމަތީގައިވާ ގޭޓު ވަންނަ އިރު ނަރސަރީ-3 ގައި

މި ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ ވައިޖެހޭމަގާއި މުޝްތަރީގެ ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފެށިގެން މުޝްތަރީމަގުން ދެކުނަށް، ރަތްވިލާމަގުން އިރަށް، ޖަނަވަރީމަގުން އުތުރަށް، ވައިޖެހޭމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ވައިޖެހޭމަގާއި މުޝްތަރީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނާއި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ހެންވޭރު ހުޅަނގު-6

T5.6

578

ސެންޓަރ ފޯރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ލިލީމަގުގެ ދޮރޯށިން ވަންނައިރު އިރުމަތީ ފަރާތު 6 ނަންބަރު ކުލާސް ރޫމް

މިފޮއްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ އަބަދަށްފެހިމަގާއި ވައިލެޓްގޯޅި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވައިލެޓްގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ކަރަންކާމަގުން ދެކުނަށް، ކަޅުހުރާމަގުން ހުޅަނގަށް، ހަދީބީމަގުން ދެކުނަށް، ހަނދުވަރުދޭގޯޅިން ހުޅަނޅަގަށް، ހަނދުވަރުދޭހިނގުމުން ދެކުނަށް، މަޖިދީމަގުން އިރަށް، އަބަދަށްފެހިމަގުން އުތުރަށް ގޮސް އަބަދަށްފެހިމަގާއި ވައިލެޓްގޯޅި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ގަލޮޅު އުތުރު-1

T6.1

182

ގަލޮޅު ބޯޅަދަނޑު، ބަނަފްސާމަގު 4 ނަންބަރު ދޮރޯށިން ވަދެގެން ދާއިރު ކެރަމް ހޯލުގައި

މިފޮއްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ކަޅުހުރާމަގާއި އަލިކިލެގެފާނުމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއިން، އަލިކިލޭގެފާނުމަގުން ދެކުނަށް، ނީލޯފަރުމަގުން ހުޅަނގަށް، ރަށްދެބައިމަގުން ދެކުނަށް، މަޖީދީމަގުން އިރަށް، ހަނދުވަރުދޭހިގުމުން އުތުރަށް، ހަނދުވަރުދޭގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ހުސްނުހީނާމަގުން އުތުރަށް، ކަޅުހުރާމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ކަޅުހުރާމަގާއި އަލިކިލެގެފާނުމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  ރައްޔިތުންނެވެ.

ގަލޮޅު އުތުރު-2

T6.2

183

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޗާންދަނީމަގުގެ 1 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަންނައިރު ހޯލުގެ މެދުގައި

މިފޮއްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ޝަހީދު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ހިނގުމާއި މެދުޒިޔާރަތްމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއިން މެދުޒިޔާރަތްމަގުން ހުޅަނގަށް، ޝަހީދުކުޑައާދަމްގެކުޑަތުއްތު ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ލިލީ މަގުން ހުޅަނގަށް، ރަށްދެބައިމަގުން ދެކުނަށް، ރަށްދެބައިމަގުން ހުޅަނގަށް، ރަށްދެބައިމަގުން ދެކުނަށް، ނީލޯފަރުމަގުން އިރަށް، އަލިކިލެގެފާނުމަގުން އުތުރަށް، ހިތަށްފިނިވާމަގުން ހުޅަނގަށް، ޝަހީދު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް ޝަހީދު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ހިނގުމާއި މެދުޒިޔާރަތްމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ގަލޮޅު އުތުރު-3

T6.3

184

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޗާންދަނީމަގުގެ 1 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަންނައިރު ހޯލުގެ އިރުމަތީ ކޮޅުގައި

މިފޮއްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ކަރަންކާމަގާއި ގުލެނޫރަންމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއިން ގުލޭނޫރަންމަގުން ހުޅަނގަށް، ސިއްކަގޯޅިން ދެކުނަށް، ސިއްކަގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ސިއްކަގޯޅިން ދެކުނަށް، ހިއްތަށްފިނިވާމަގުން ހުޅަނގަށް، އަލިކިލެގެފާނުމަގުން ދެކުނަށް، ކަޅުހުރާމަގުން އިރަށް، ހުސްނުހީނާމަގުން ދެކުނަށް، ހަނދުވަރުދޭގޯޅިން އިރަށް، ހަދީބީމަގުން އުތުރަށް، ކަޅުހުރާމަގުން އިރަށް، ކަރަންކާމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ގުލޭނޫރަންމަގާއި ކަރަންކާމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ގަލޮޅު އުތުރު-4

T6.4

185

    އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް، ޗާންދަނީމަގުގައި އިންނަ 2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަނދެގެން ދާއިރު ޑްރީމް ކްލާސް 1

މިފޮއްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ހިތްފަސޭހަގޯޅިއާއި ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއިން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ހުޅަނގަށް، ޗާންދަނީމަގުން ދެކުނަށް، މެދުޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް، ޝަހީދު ޙުސައިން މުޙަންމަދު ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ހިތަށްފިނިވާމަގުން އިރަށް، ސިއްކަގޯޅިން އުތުރަށް، ސިއްކަގޯޅިން އިރަށް، ސިއްކަގޯޅިން އުތުރަށް، ގުލޭނޫރަންމަގުން އިރަށް،ކަރަންކާމަގުން ދެކުނަށް، ވައިލެޓްގޯޅިން އިރަށް، އަބަދަށްފެހިމަގުން އުތުރަށް، މެދުޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް، ސޯސަންމަގުން އުތުރަށް، އަމީރުއަހުމަދުމަގުން ހުޅަނގަށް، ހިތްފަސޭހަގޯޅީން އުތުރަށް ގޮސް ހިތްފަސޭހަގޯޅިއާއި ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ދަފްތަރު ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ގަލޮޅު އުތުރު-5

T6.5

579

އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ މިއުޒިކީ ހިނގުމުން 3 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލުގެ އިރުމަތީކޮޅުގައި 

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ އަލިކިލެގެފާނުމަގާއި މަޖީދީމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފެށިގެން މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް، ފާށާނާކިލެގެމަގުން ދެކުނަށް، ބާއިންޖީހިނގުމުން އިރަށް، އަލިކިލެގެފާނުމަގުން އުތުރަށް ގޮސް އަލިކިލެގެފާނުމަގާއި މަޖީދީމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ގަލޮޅު މެދު-1

T7.1

186

ސެންޓަރ ފޯރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން، ލިލީމަގުން ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ މެދުގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޝަބްނަމްމަގާއި މަޖީދީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފެށިގެން މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް، އަލިކިލެގެފާނުމަގުން ދެކުނަށް، ސަހަރާމަގުން އިރަށް، ސަހަރާމަގުން ދެކުނަށް، ސަހަރާމަގުން އިރަށް، ނިޔަދުރުގޯޅިން ދެކުނަށް، ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން އިރަށް، ޝަބްނަމްމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ޝަބްނަމްމަގާއި މަޖީދީމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ގަލޮޅު މެދު-2

T7.2

187

އަލް މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ، ޗާންދަނީމަގު މައިދޮރާށިން ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލްގެ މެދު

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގާއި ދޮންއަދަރާހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފެށިގެން ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް، ރުއްކެނޑިޔާހިނގުމުން ދެކުނަށް، ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް، ދޮންއަދަރާހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް ދޮންއަދަރާހިނގުމާއި ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ގަލޮޅު މެދު-3

T7.3

188

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، އާމިނާރަނި ހިނގުމުގައި އިންނަ ދޮރާށިން ވަންނައިރު ކޮރިޑޯގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނިޔަދުރުގޯޅިއާއި ސަހަރާމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފެށިގެން ސަހަރާމަގުން  ހުޅަނަގަށް،  ސަހަރާމަގުން އުތުރަށް، ސަހަރާމަގުން ހުޅަނގަށް، އަލިކިލޭގެފާނުމަގުން ދެކުނަށް، ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން އިރަށް، ރާދަފަތިހިނގުމުން ދެކުނަށް، ލޮނުޒިޔާތަތްމަގުން އިރަށް، ރުއްކެނޑިޔާހިނގުމުން އުތުރަށް، ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް، ނިޔަދުރުގޯޅިން އުތުރަށް ގޮސް ނިޔަދުރުގޯޅި އާއި ސަހަރާމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއާއި ހަމައަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ގަލޮޅު މެދު-4

T7.4

189

އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ މިއުޒިކީ ހިނގުމުން 3 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލުގެ މެދުގައި 

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ނިރޮޅުމަގާއި މަޖީދީމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފެށިގެން މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް، ޝަބްނަމްމަގުން ދެކުނަށް، ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން އިރަށް، ނިރޮޅުމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ނިރޮޅުމަގާއި މަޖީދީމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ރައްޔިތުންނާއި ގަލޮޅު މެދު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ދަފްތަރު ރަޖިސްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ގަލޮޅު މެދު-5

T7.5

580

ގަލޮޅު ސްކޫލްގެ ރުއްކެނޑިޔާ ހިނގުމުން ވަންނައިރު ހޯލުގެ އިރުމަތީކޮޅުގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓު ލާނީ ދޮންއަދަރާދަހިނގުމާއި އަމީނީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފެށިގެން ދޮންއަދަރާދަހިނގުމުން އުތުރަށް، ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން ހުޅަނގަށް، ކޮއިމަލާހިނގުމުން ދެކުނަށް، ބުރުޒުމަގުން ހުޅަނގަށް، ރެހެނދިހިނގުމުން ދެކުނަށް، އަމީނީމަގުން އިރަށްގޮސް، ދޮންއަދަރާދަހިނގުމާއި އަމީނީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގަލޮޅު ދެކުނު-1

T8.1

190

ގަލޮޅު ސްކޫލްގެ ރުއްކެނޑިޔާ ހިނގުމުން ވަންނައިރު ހޯލުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ ކޮއިމަލާހިނގުމާ ބުރުޒުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފެށިގެން ކޮއިމަލާހިނގުމުން އުތުރަށް، ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން ހުޅަނގަށް، ރެހެންދިހިނގުމުން ދެކުނަށް، ބުރުޒުމަގުން އިރަށްގޮސް ކޮއިމަލާހިނގުމާއި ބުރުޒުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގަލޮޅު ދެކުނު-2

T8.2

191

އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ މިއުޒިކީ ހިނގުމުން 3 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލުގެ ހުޅަނގުކޮޅުގައި 

މިފޮށްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ ރެހެންދިހިނގުމާއި އަމީނީމަގައި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ރެހެންދިހިނގުމުން އުތުރަށް، ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން ހުޅަނގަށް، ރަށްދެބައިމަގުން ދެކުނަށް، ޖަމާލުއްދީންހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، އާމިނާރަނިހިނގުމުން ދެކުނަށް، އިސްކަންދަރުމަގުން ހުޅަނގަށް، ނިކަގަސްހިނގުމުން ދެކުނަށް، ބުރުޒުމަގުން އިރަށް، ސިއްތިމާވާހިނގުމުން ދެކުނަށް، އަމީނީމަގުން އިރަށްގޮސް ރެހެންދިހިނގުމާއި އަމީނީމަގައި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގަލޮޅު ދެކުނު-3

T8.3

192

އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ މިއުޒިކީ ހިނގުމުން 6 ނަންބަރު ގޭޓުންވަދެގެން ދާއިރު އުތުރު ފަރާތު ކުލާސްރޫމު 7ގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ ސިއްތިމާވާހިނގުމާއި އަމީނީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ސިއްތިމާވާހިނގުމުން އުތުރަށް، ބުރުޒުމަގުން ހުޅަނގަށް، ނިކަގަސްހިނގުމުން އުތުރަށް، އިސްކަންދަރުމަގުން ހުޅަނގަށް، ވައިދެރިހިނގުމުން ދެކުނަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އިރަށް، އާމިނާރަނިހިނގުމުން އުތުރަށް، ފަޅުމަތީމަގުން އިރަށް، ރަށްދެބައިހިނގުމުން އުތުރަށް، އަމީނީމަގުން އިރަށްގޮސް ސިއްތިމާވާހިނގުމާއި އަމީނީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގަލޮޅު ދެކުނު-4

T8.4

193

ބިލަބޮންގް ހައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ރަށްދެބައި ހިނގުމުގެ ދޮރާށިން ވަދެގެންދާއިރު ކްލާސް ރޫމް 3C

މިފޮށްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މަލޭގެ ކޮއިމަލާހިނގުމާއި ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ގުޅެ ނުކުތާއިން ކޮއިމަލާހިނގުމުން އުތުރަށް، އަމީނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ރަށްދެބައިމަގުން ދެކުނަށް، ފަޅުމަތީމަގުން ހުޅަނގަށް، އާމިނާރަނިހިނގުމުން ދެކުނަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އިރަށްގޮސް، ކޮއިމަލާހިނގުމާއި ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނާއި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގަލޮޅު ދެކުނު-5

T8.5