Election Commission of Maldives

ރިސޯޓުތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓު ފޮށިތައް އިޢުލާންކުރުން

01 މާޗް 2021, 09:00 އިއުލާން

ނަންބަރު:(IUL)38-CA/38/2021/83

 

އިޢުލާން

 

2021 އެޕްރީލް 10 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 ގައި، ރިސޯޓުތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

 

ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަނުގެ ތަފްޞީލް

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު

ރަށުގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓު ފޮށީގެ ކޯޑު

ވޯޓު ފޮށީގެ ނަންބަރު

ޖޭއޭ މަނަފަރު، ލަރނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޖޭއޭ މަނަފަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހއ. މަނަފަރު

ޖޭއޭ މަނަފަރު-1

Z1.1

395

ޖޭ.ޑަބްލިޔު މެރިއޮޓް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ސްޓާފް އޭރިއާގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޖޭ.ޑަބްލިޔު މެރިއޮޓް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ށ.ވަގަރު

ޖޭ.ޑަބްލިޔު މެރިއޮޓް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ -1

Z2.1

396

ފެއަރމޮންޓް މޯލްޑިވްސް ސިއްރު ފެންފުށި، ޓްރެއިނިންގ ރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފެއަރމޮންޓް މޯލްޑިވްސް ސިއްރު ފެންފުށިގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ށ.ގާކޮށިބީ

ފެއަރމޮންޓް މޯލްޑިވްސް ސިއްރު ފެންފުށި-1

Z3.1

397

ޗެވަލް ބްލޭންކް ރަންދެލި، ސްޓާފް އޭރިއާ ރެކްރިއޭޝަން ރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޗެވަލް ބްލޭންކް ރަންދެލީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. ރަންދެލި

ޗެވަލް ބްލޭންކް ރަންދެލި-1

Z5.1

399

ސޮނޭވާ ޖާނި މެދުފަރު އައިލެންޑް, ޓްރެއިނިންގ ރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ސޮނޭވާ ޖާނި މެދުފަރު އައިލެންޑްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. މެދުފަރު އައިލެންޑް

ސޮނޭވާ ޖާނި މެދުފަރު އައިލެންޑް -1

Z54.1

720

ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލޭންޑް މޯލްޑިވްސް، ސްޓާފް އޭރިއާގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލޭންޑް މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. ފުށިވެލާވަރު

ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލޭންޑް މޯލްޑިވްސް -1

Z55.1

683

މޫވެންޕިކް ރިސޯޓް ކުރެދިވަރު މޯލްޑިވްސް، ރިކްރިއޭޝަށް ސެންޓަރގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މޫވެންޕިކް ރިސޯޓް ކުރެދިވަރު މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ.ކުރެދިވަރު

މޫވެންޕިކް ރިސޯޓް ކުރެދިވަރު މޯލްޑިވްސް-1

Z56.1

640

ރޮބިސަން ކުލަބު ނޫނު، ރިކްރިއޭޝަން ޢޭރިއާގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރޮބިސަން ކުލަބު ނޫނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ.އޮރިވަރު

ރޮބިސަން ކުލަބު ނޫނު-1

Z57.1

674

ސަން ސިޔާމް އިރު ފުށި މޯލްޑިވްސް، ޓްރެއިނިންގ ރޫމްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ސަން ސިޔާމް އިރު ފުށި މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ.މެދަފުށި

ސަން ސިޔާމް އިރު ފުށި މޯލްޑިވްސް -1

Z4.1

398

ހުރަވަޅި އައިލެންޑް ރިސޯރޓް، ރީކްރިއޭޝަން ހޯލްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުރަވަޅި އައިލެންޑް ރިސޯރޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. ހުރަވަޅި

ހުރަވަޅި އައިލެންޑް ރިސޯރޓް -1

Z58.1

721

ކުޑަފުށި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ،  ރިކްރިއޭޝަން ޢޭރިއާގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޑަފުށި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. ކުޑަފުށި

ކުޑަފުށި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ-1

Z6.1

400

ޔޫ އެން މީ ބައި ކޮކޫން، އެޗް އާރް އޮފީހުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޔޫ އެންޑް މީ ބައި ކޮކޫންގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. އުތުރުމާފަރު

ޔޫ އެންޑް މީ ބައި ކޮކޫން-1

Z10.1

404

އިންޓަރކޮންޓިނެންޓަލް މޯލްޑިވްސް  މާމުނަގައު ރިސޯޓް, ސްޓާފް ރެކްރިއޭޝަން ހޯލުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިންޓަރކޮންޓިނެންޓަލް މޯލްޑިވްސް  މާމުނަގައު ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. މާމުނަގައު

އިންޓަރކޮންޓިނެންޓަލް މޯލްޑިވްސް  މާމުނަގައު ރިސޯޓް-1

Z59.1

665

ޖޯލި މުރަވަންދޫ, ޓްރެއިނިންގ ރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޖޯލި މުރަވަންދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. މުރަވަންދޫ

ޖޯލި މުރަވަންދޫ -1

Z60.1

724

އެމަރަލްޑް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ، ޓްރެއިނިންގ ރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އެމަރަލްޑް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. ފަސްމެންދޫ

އެމަރަލްޑް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ-1

Z12.1

406

ރީތި ފަރު ރިސޯރޓް، ސްޓާފް ކޮންފަރެންސް ރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރީތި ފަރު ރިސޯރޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. ފިލައިދޫ

ރީތި ފަރު ރިސޯރޓް -1

Z9.1

403

ދިގަލި މޯލްޑިވްސް ޗިލް އައުޓްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިގަލި މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. ދިގަލި

ދިގަލި މޯލްޑިވްސް-1

Z7.1

401

މާމިގިލި، ލޮބީގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާމިގިލިގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ.މާމިގިލި

މާމިގިލި- 1

Z61.1

642

އަދާރަން ސެލެކްޓް މީދުއްޕަރު، ޓްރެއިނިންގ ރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަދާރަން ސެލެކްޓް މީދުއްޕަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ.މީދުއްޕަރު

އަދާރަން ސެލެކްޓް މީދުއްޕަރު-1

Z62.1

705

ޜޯޔަލް އައިލޭންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ، ޓްރެއިނިންގ ރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޜޯޔަލް އައިލޭންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. ހޮރުބަދޫ

ޜޯޔަލް އައިލޭންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ-1

Z15.1

409

ފިނޮޅު ބާ އެޓޯލް މޯލްޑިވްސް، ރީކްރިއޭޝަން ރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފިނޮޅު ބާ އެޓޯލް މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. ކަނުފުށި

ފިނޮޅު ބާ އެޓޯލް މޯލްޑިވްސް -1

Z17.1

411

އަނަންތަރާ ކިހަވަށް މޯލްޑިވްސް ވިލާސް، ރެކްރިއޭޝަން ހޯލްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަނަންތަރާ ކިހަވައް މޯލްޑިވްސް ވިލާސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. ކިހަވައް ހުރަވަޅި

އަނަންތަރާ ކިހަވައް މޯލްޑިވްސް ވިލާސް -1

Z13.1

407

ވައްކަރު މޯލްޑިވްސް، ޓްރެއިނިންގ ރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވައްކަރު މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. ވައްކަރު

ވައްކަރު މޯލްޑިވްސް-1

Z16.1

410

ދި ވެސްޓިން މޯލްޑިވްސް މިރިއަންދޫ ރިސޯޓް، ރެކްރިއޭޝަން އޭރިއާގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދި ވެސްޓިން މޯލްޑިވްސް މިރިއަންދޫ ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. މިރިއަންދޫ

ދި ވެސްޓިން މޯލްޑިވްސް މިރިއަންދޫ ރިސޯޓް-1

Z19.1

413

ފުރަވެރި އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ, ޓްރެއިނިންގ ރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފުރަވެރި އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. ފުރަވެރި

ފުރަވެރި އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ -1

Z8.1

402

ދިގުފަރު އައިލޭންޑް ރިސޯޓް، ރެކްރިއޭޝަން އޭރިއާގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިގުފަރު އައިލޭންޑް ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. ދިގުފަރު ވިނަގަނޑު

ދިގުފަރު އައިލޭންޑް ރިސޯޓް-1

Z63.1

709

ފޯރ ސީޒަންސް ރިސޯރޓް މޯލްޑިވްސް އެޓް ލަނޑާ ގިރާވަރު، ރީކްރިއޭޝަން ރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފޯރ ސީޒަންސް ރިސޯރޓް މޯލްޑިވްސް އެޓް ލަނޑާ ގިރާވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. ލަނޑާ ގިރާވަރު

ފޯރ ސީޒަންސް ރިސޯރޓް މޯލްޑިވްސް އެޓް ލަނޑާ ގިރާވަރު -1

Z64.1

727

ޑްރީމްލޭންޑް، ދި ޔުނިކް ސީ އެންޑް ލޭކް ރިސޯޓް، ސްޓާފް ގޭމްރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޑްރީމްލޭންޑް، ދި ޔުނިކް ސީ އެންޑް ލޭކް ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ.ހިރުނދޫ

ޑްރީމްލޭންޑް، ދި ޔުނިކް ސީ އެންޑް ލޭކް ރިސޯޓް -1

Z65.1

707

ސޮނެވާފުށި ރިސޯޓް، ، ޓްރެއިނިންގ ރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ސޮނެވާފުށި ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ.ކުންފުނަދޫ

ސޮނެވާފުށި ރިސޯޓް-1

Z66.1

664

މިލައިދޫ، ސްޓާފް އޭރިއާގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މިލައިދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ.މިލައިދޫ

މިލައިދޫ-1

Z14.1

408

ދުސިއްތާނީ މޯލްޑިވްސް، ސްޓާފްލައުންޖް އޭރިއާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދުސިއްތާނީ މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ.މުއްދޫ

ދުސިއްތާނީ މޯލްޑިވްސް-1

Z67.1

731

އަމިއްލަފުށި, ރެކްރިއޭޝަން ރޫމްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަމިއްލަފުށިގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ.ފިނޮޅަސް

އަމިއްލަފުށި-1

Z68.1

662

ރީތި ބީޗް ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސް، ރިކްރިއޭޝަނަލް ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރީތި ބީޗް ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ.ފޮނިމަގޫދޫ

ރީތި ބީޗް ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސް-1

Z69.1

730

ދި ނޫޓްލަސް މޯލްޑިވްސް، މީޓިންގ ރޫމްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދި ނޫޓްލަސް މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ.ތިލަދޫ

ދި ނޫޓްލަސް މޯލްޑިވްސް-1

Z70.1

657

އެޓްމޮސްފިޔަރ ކަނިފުށި މޯލްޑިވްސް، ރިކްރިއޭޝަށް ސެންޓަރ ގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އެޓްމޮސްފިޔަރ ކަނިފުށި މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ޅ. ކަނިފުށި

އެޓްމޮސްފިޔަރ ކަނިފުށި މޯލްޑިވްސް-1

Z71.1

648

ކަނުހުރާ މޯލްޑިވްސް، އެކްޓިވިޓީ ހޯލްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކަނުހުރާ މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ޅ. ކަނުހުރާ

ކަނުހުރާ މޯލްޑިވްސް-1

Z21.1

415

ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ، ޓްރެއިނިންގް ރޫމްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ޅ. ކުރެއްދޫ

ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ -1

Z20.1

414

ކޮމަންޑޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ، ސްޓާފް އޭރިއާގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮމަންޑޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ޅ. ކޮމަންޑޫ އައިލެންޑް

ކޮމަންޑޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ -1

Z72.1

685

ކުކޫން މޯލްޑިވްސް، އެޗް އާރް އޮފީހުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުކޫން މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ޅ. އޫކޮޅުފިނޮޅު

ކުކޫން މޯލްޑިވްސް -1

Z23.1

417

ޕާމް ބީޗް އައިލެންޑް ރިސޯރޓް އެންޑް ސްޕާ، މީޓިން ރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޕާމް ބީޗް އައިލެންޑް ރިސޯރޓް އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ޅ. މަދިގުރައިދޫ

ޕާމް ބީޗް އައިލެންޑް ރިސޯރޓް އެންޑް ސްޕާ -1

Z73.1

725

ހުރަވަޅި މޯލްޑިވްސް، ސްޓާފް އޭރިއާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުރަވަޅި މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ޅ.ހުރަވަޅި

ހުރަވަޅި މޯލްޑިވްސް-1

Z74.1

733

އިންނަހުރާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް،ސްޓާފު ސްޕޯޓްސް އޭރިއާގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިންނަހުރާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ޅ.އިންނަހުރާ

އިންނަހުރާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް-1

Z22.1

416

ފުށިފަރު މޯލްޑިވްސް، ޓްރެއިނިން ރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފުށިފަރު މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ޅ.ފުށިފަރު

ފުށިފަރު މޯލްޑިވްސް-1

Z75.1

732

ފަރި އައިލޭންޑް، ރެކްރިއޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިންގ ރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފަރި އައިލޭންޑް ގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ރަށްފަޅު ހުރާ

ފަރި އައިލޭންޑް -1

Z76.1

652

ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް، ސްޓާފް ރެކްރިއޭޝަން ހޯލްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ބަނޑޮސް

ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް-1

Z24.1

418

ބަރޮސް މޯލްޑިވްސް، ޓީ ރޫމްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބަރޮސް މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ބަރޮސް

ބަރޮސް މޯލްޑިވްސް-1

Z34.1

428

ބިޔަދޫ އައިލޭންޑް ރިސޯޓް، ޓީޥީ ހޯލްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބިޔަދޫ އައިލޭންޑް ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ބިޔަދޫ

ބިޔަދޫ އައިލޭންޑް ރިސޯޓް -1

Z77.1

691

  ކްލަބް މެޑް ކަނިފިނޮޅު، ޓީވީ ހޯލްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކްލަބް މެޑް ކަނިފިނޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ކަނިފިނޮޅު

ކްލަބް މެޑް ކަނިފިނޮޅު-1

Z28.1

422

ސިނަމަން ދޮންވެލި މޯލްޑިވްސް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ސިނަމަން ދޮންވެލި މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ކަނުއޮތް ހުރާ

ސިނަމަން ދޮންވެލި މޯލްޑިވްސް -1

Z78.1

713

ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓް ކަނޑޫމާ މޯލްޑިވްސް، ރެކްރިއޭޝަން ސެންޓަރުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓް ކަނޑޫމާ މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ކަނޑޫމާފުށި

ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓް ކަނޑޫމާ މޯލްޑިވްސް -1

Z79.1

695

ފޯރ ސީޒަންސް ރިސޯރޓް މޯލްޑިވްސް އެޓް ކުޑަ ހުރާ، ސްޓާފް ކޯރޓްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފޯރ ސީޒަންސް ރިސޯރޓް މޯލްޑިވްސް އެޓް ކުޑަ ހުރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ކުޑަ ހުރާ

ފޯރ ސީޒަންސް ރިސޯރޓް މޯލްޑިވްސް އެޓް ކުޑަ ހުރާ -1

Z80.1

715

މަލަހިނި ކުޑަ ބަނޑޮސް، ކްރޫމޭޓްސް އައުޓްޑޯރ އޭރިއާގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަލަހިނި ކުޑަ ބަނޑޮހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ކުޑަ ބަނޑޮސް

މަލަހިނި ކުޑަ ބަނޑޮސް-1

Z30.1

424

ގްރޭންޑް ޕާރކް ކޮއްދިއްޕަރު މޯލްޑިވްސް، ޓްރެއިނިންގ ރޫމްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގްރޭންޑް ޕާރކް ކޮއްދިއްޕަރު މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ކޮއްދިއްޕަރު

ގްރޭންޑް ޕާރކް ކޮއްދިއްޕަރު މޯލްޑިވްސް-1

Z29.1

423

ވެލްޑޯރފް އެސްޓޯރިއާ މޯލްޑިވްސް އިތާފުށި, ޓްރެއިނިންގ ރޫމުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވެލްޑޯފް އެސްޓޯރިއާ މޯލްޑިވްސް އިތާފުށީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. އިތާފުށި

ވެލްޑޯފް އެސްޓޯރިއާ މޯލްޑިވްސް އިތާފުށި-1

Z38.1

432

އެމްބޫދޫ ވިލެޖް ރިސޯޓް، ކޮފީ ޝޮޕްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އެނބޫދޫ ވިލެޖް ރިސޯޓް ގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. އެނބޫދޫ

އެނބޫދޫ ވިލެޖް ރިސޯޓް -1