Election Commission of Maldives

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ނަން ބަދަލުވެފައިވާކަން އިޢުލާންކުރުން

01 މާޗް 2021, 08:00 އިއުލާން

ނަންބަރު:(IUL)38-CA/38/2021/80

 

އިޢުލާން

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2020 -  ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަން ބަދަލުވުން

 

                      މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު:(A)CA-2020/197 އިޢުލާނުން އާންމުކޮށްފައިވާ، ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑީގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން ބަދަލުވެފައިވާތީ، އެ ކެންޑިޑޭޓުގެ މައުލޫމާތު އަލުން ޢާންމުކުރަމެވެ.

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން ބަދަލުވެފައިވާ ގޮތް 
ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 11 ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  އަމާނީ މުޙައްމަދު (އަމްސޫދާ މުޙައްމަދު)، މަތިމަރަދޫ. ރޯޒީސައިޑް / ލ. ގަން؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މަތިމަރަދޫ. ރޯޒީސައިޑް / ލ. ގަން

  17 ރަޖަބު 1442

    01 މާރިޗު 2021