Election Commission of Maldives

ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ގަޑި ބަދަލުވުމާ ގުޅޭ

21 ފެބުރުއަރީ 2021, 04:00 އިއުލާން

   ނަންބަރު: (IUL)38-AA/38/2020/70

                                        

 

އިޢުލާނު

 

މި ކޮމިޝަނުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރު ފަހު 16:00 އަށް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. މިގޮތަށް އޮފީސް ހުޅުވިނަމަވެސް ޢާންމު ފަރާތްތަކުން މި ކޮމިޝަނަށް ހާޟިރުވެގެން ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ، ކޮމިޝަނުން ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް މި މުއްދަތުގައި ފޯރުކޮށްދެމުންދާނީ، ކުރިންވެސް ދަންވަފާއިވާގޮތަށް ކޮމިޝަންގެ އީ-މެއިލް އަދި އީ-ގަވަރމެންޓް (ޖެމްސް) [email protected] މެދުވެރިކޮށް ކަމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

21 ފެބްރުވަރީ  2021 

09 ރަޖަބު    1441