Election Commission of Maldives

ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

15 ފެބުރުއަރީ 2021, 08:00 އިއުލާން
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު2020

ނަންބަރު: (IUL)38-CA/38/2021/42

 

އިޢުލާން

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު2020

ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 އަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު (މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)38-AA/38/2020/5 އިޢުލާނުން) ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުން ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާތީ، އެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2020
ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 12 އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  ޢަބްދުލްޙާރިޘް ހާރޫން، އުންމީދު / ރ. އިނގުރައިދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އުންމީދު / ރ. އިނގުރައިދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

 ކ. ހުރާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 13 ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  ޙުސައިން ފަރުޙާން، ހަނީބީމް / ކ. ހުރާ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހަނީބީމް / ކ. ހުރާ
އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 17 އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  ޙަސަން ޝާހިދު، ޖަވާހިރުމާގެ / އދ. އޮމަދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ޖަވާހިރުމާގެ / އދ. އޮމަދޫ އަމިއްލަގޮތުން
 ހއ. ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 9 އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  އަޙްމަދު ނާޡިމް (ކެޕޭ)، ޝީރީންވިލާ / ހއ. ތުރާކުނު؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ޝީރީންވިލާ / ހއ. ތުރާކުނު އަމިއްލަގޮތުން
ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  މަރްޔަމް ޔުމްނާ، މަލަ / ބ. ދޮންފަން؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މަލަ، ބ. ދޮންފަން އަމިއްލަގޮތުން
ކ. މާފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 14 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، މުޙައްމަދު ޖަމްޝާދު، ކާމިނީގެ / ކ. މާފުށި؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ކާމިނީގެ / ކ. މާފުށި
ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 13 އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  ޢަބްދުލްޖަލީލް ޞާލިޙު، ގަލްބު / ބ. މާޅޮސް؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގަލްބު / ބ. މާޅޮސް އަމިއްލަގޮތުން
 ރ. ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7 އަދާލަތު ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޢާއިޝަތު ނާފިޔާ، އަންނާރުމާގެ / ރ. ރަސްމާދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އަންނާރުމާގެ / ރ. ރަސްމާދޫ
ރ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 11 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  އަޙްމަދު  ރަޝީދު، ހުސްނޫވިލާރ. ވާދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުސްނޫވިލާ /  ރ. ވާދޫ
 ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 13

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  އަޙްމަދު ރަޝީދު، އެރޯމާ / ބ. ތުޅާދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އެރޯމާ / ބ. ތުޅާދޫ އަމިއްލަގޮތުން
ހއ. ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި  

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ސަމީރާ ޖަލީލް، ނޫރަންވިލާ / ހއ. ތުރާކުނު؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ނޫރަންވިލާ / ހއ. ތުރާކުނު
 ހދ. ނޮޅިވަރަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، މުޙައްމަދު ޝަރީފް، ޒަމާނީކުލަ / ހދ. ނޮޅިވަރަން؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ޒަމާނީކުލަ / ހދ. ނޮޅިވަރަން

 ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 13

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  ފާރޫޤު މުޙައްމަދު، މާދޫގެ / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މާދޫގެ / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 11 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  މުޙައްމަދު ޝަމީމް، ދާރުއްސަލާމް / ހއ. ހޯރަފުށި؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ދާރުއްސަލާމް / ހއ. ހޯރަފުށި
 ހއ. ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 12