Election Commission of Maldives

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

11th ފެބުރުއަރީ 2021, 03:00 އިއުލާން
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު2020

 

ނަންބަރު: (IUL)38-CA/38/2021/40

 

 

އިޢުލާން

 

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު2020

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

 

 

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 އަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު (މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)38-AA/38/2020/5 އިޢުލާނުން) ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުން ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާތީ، އެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2020

ހދ. ނޮޅިވަރަން ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 24

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ތަޅަމްދީގެ / ހދ. ނޮޅިވަރަން؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ތަޅަމްދީގެ / ހދ. ނޮޅިވަރަން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020

ނ. މިލަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 9

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް، އާމިނަތު ޢަރޫޝާ، ފަތިހުގެއަލި، ނ. މިލަދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ހުރަފަ، މާލެ

ށ. ގޮއިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، ސިމްލާ އިބްރާހީމް، ސަވޭރާ، ށ. ގޮއިދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ސަވޭރާ، ށ. ގޮއިދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، ޙާމިދާ ޙުސައިން، ވައިލެޓްވިލާ، ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ބަޝީރީމަންޒިލް، ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު

އަމިއްލަގޮތުން

ހއ. އުލިގަމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، އާމިނަތު އަބޫބަކުރު، ފިނިރޯޅި، ހއ. އުލިގަން؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ފިނިރޯޅި، ހއ. އުލިގަން

 

އަމިއްލަގޮތުން

 

 

 

    28 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1442

  10 ފެބުރުވަރީ  2021