Election Commission of Maldives

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

08 ފެބުރުއަރީ 2021, 03:00 އިއުލާން
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު2020

 

ނަންބަރު: (IUL)38-CA/38/2021/39

 

 

އިޢުލާން

 

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު2020

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

 

 

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 އަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު (މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު(IUL)38-AA/38/2020/5 އިޢުލާނުން) ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުން ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާތީ، އެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2020

 ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  މަރްޔަމް ސަޢީދު، ނޫވިލު / ބ. ފެހެންދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އިރުދޭމާގެ / ބ. ފެހެންދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 9

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  އަޙްމަދު އިބްރާހީމް (ޤާބިލް އަޙްމަދު)، ޤާބިލް / ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ދިލްޝާދު / ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު

އަމިއްލަގޮތުން

 ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 14

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  އަޙްސަމް އަޙްމަދު، ސޯސަންވިލާ / ތ. އޮމަދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ސޯސަންވިލާ / ތ. އޮމަދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

 ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 10

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  ސަފްރާޒް ޢަލީ، ޑޭޒީމާގެ / ހއ. ތަކަންދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ޑޭޒީމާގެ / ހއ. ތަކަންދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

 ށ. ފީވަކު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 15

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  މުޙައްމަދު  އަނިލް، އުދަރެސް / ށ. ފީވައް؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އުދަރެސް / ށ. ފީވައް

 އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 11

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  ޚާލިދު އަޙްމަދު، ޙިރާ / އދ. ހަންޏާމީދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ޙިރާ / އދ. ހަންޏާމީދޫ

 

 އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  ޝަހުމާ މުޙައްމަދު (ޝަހުމާ)، އިތާ / އއ. ފެރިދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އިތާ / އއ. ފެރިދޫ

 ދ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7

އެމް.ޑީ.އޭ ސުހާ އިބްރާހީމް، ދިލްޝާދުގެ / ދ. މީދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުސްނުހީނާގެ / ދ. މީދޫ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020

ތ. ދިޔަމިގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، ސިޔާނާ މުޙައްމަދު، ބްލޫބާޑް، ތ. ދިޔަމިގިލި؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގަސްކަރަ، ތ. ދިޔަމިގިލި

 

އަމިއްލަގޮތުން

ހދ. ނޭކުރެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، ޒުލްފާ އަޙްމަދު، ޒަމާނީމަންޒިލް، ހދ. ނޭކުރެންދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ޒަމާނީމަންޒިލް، ހދ. ނޭކުރެންދޫ

 

އަމިއްލަގޮތުން

ހއ. ވަށަފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޝަރީފާ ދާއޫދު، ހެޕީނައިޓް، ހއ. ވަށަފަރު؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޝަރާޝާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)، މާލެ

 

އއ. ތޮއްޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޙައްވާ  ނުހާ، ފެރޯސް، އއ. ތޮއްޑޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޝަރާޝާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)، މާލެ

 

ށ. ފޯކައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޢާއިޝަތު މުނާ (ނާދިރާ)، އާހިޔާ، ށ. ފޯކައިދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޝަރާޝާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)، މާލެ

 

ކ. ގާފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޢާއިޝަތު ޝިފާ، އިރުމަތީގެ، ކ. ގާފަރު؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ހުރަފަ، މާލެ

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް، ރިޝްފާ މުޙައްމަދު، ފިނިވިލު، ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ހުރަފަ، މާލެ

ފ. ފީއަލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 9

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޒުނައިރާ އިބްރާހީމް، ވިނަމާގެ، ފ. ފީއަލި؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. ކުނޫޒް، މާލެ

 

 

 

   26 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1442

 08 ފެބުރުވަރީ  2021