Election Commission of Maldives

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

28 ޖެނުއަރީ 2021, 04:00 އިއުލާން
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު2020

 

ނަންބަރު: (IUL)38-CA/38/2021/28

 

 

އިޢުލާން

 

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު2020

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

 

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 އަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު (މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު(IUL)38-AA/38/2020/5 އިޢުލާނުން) ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުން ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާތީ، އެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2020

 ރ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 11

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  ލޫޠް އަޙްމަދު ޙަސަން، ނަފާ / ރ. ރަސްގެތީމު؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ނަފާ / ރ. ރަސްގެތީމު

ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 14

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  އަޙްމަދު މަޤްބޫލު، ޖާރަލްގެ / ރ. މާކުރަތު؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ޖާރަލްގެ / ރ. މާކުރަތު

މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 14

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޢަބްދުﷲ  ޒުބައިރު، މޫނިމާގެ / މ. ދިއްގަރު؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މޫނިމާގެ / މ. ދިއްގަރު

 ޅ. ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 9

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޢާއިޝަތު ޔޫސުފުފުޅު، އަތިރިމަތީގެ / ޅ. ހިންނަވަރު؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އަތިރިމަތީގެ / ޅ. ހިންނަވަރު

 

 ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، އާމިނަތު ނަޒީލާ، ނަޒީހާމަންޒިލް / ލ. މުންޑޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ނަޒީހާމަންޒިލް / ލ. މުންޑޫ

 

 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 10

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  ސިދުރަތުﷲ ވަޙީދު، މުޝްތަރީގެ / ގދ. ހޯނޑެއްދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މުޝްތަރީގެ / ގދ. ހޯނޑެއްދޫ

 

އަމިއްލަގޮތުން

ގދ. ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 10

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  މުޙައްމަދު ޤާދިރު، މޫނިމާގެ / ގދ. ނަޑެއްލާ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މޫނިމާގެ / ގދ. ނަޑެއްލާ

 

އަމިއްލަގޮތުން

ގދ. ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 13

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  މުޙައްމަދު ޝަކީބު ޙަސަން، ހުދުހުދާގެ / ގދ. ނަޑެއްލާ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުދުހުދާގެ / ގދ. ނަޑެއްލާ

އަމިއްލަގޮތުން

ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 13

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  ޙުސައިން ޚަލީލު، ގަދަގެ / ލ. ކަލައިދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ޝާހީ މަންޒިލް / ލ. ކަލައިދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020

މީދޫ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، އާމިނަތު ޚާލިޞާ، ކަނީރުމާވާދީ، ސ. މީދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ކަނީރުމާވާދީ، ސ. މީދޫ

 

އަމިއްލަގޮތުން

ރ. އިންނަމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޢާއިޝަތު ލަޠީފާ، އާވާޒް، ރ. އިންނަމާދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޝަރާޝާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)، މާލެ

 

ށ. މަރޮށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޢާޞިމާ އަޙްމަދު، ހީނާމާގެ، ށ. މަރޮށި؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޝަރާޝާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)، މާލެ

 

ބ. ފުޅަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޢާއިޝަތު މަމްދޫޙާ، ލިލީމާގެ، ބ. ފުޅަދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޝަރާޝާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)، މާލެ

 

ބ. ފުޅަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، އުއްމުކުލްޘޫމް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު، ލިލީމާގެ، ބ. ފުޅަދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޝަރާޝާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)، މާލެ

 

 

15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1442

28 ޖެނުއަރީ 2021