Election Commission of Maldives

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

14 ޖެނުއަރީ 2021, 05:00 އިއުލާން
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު2020

 

ނަންބަރު: (IUL)38-CA/38/2021/16

 

އިޢުލާން

 

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު2020

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

 

 

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 އަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު (މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު(IUL)38-AA/38/2020/5 އިޢުލާނުން) ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުން ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާތީ، އެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2020

 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  މަރްޔަމް ރިޒްނާ، ކުޅުދޫ. ފަޅޯމާއާގެ / ނ. ކެނދިކުޅުދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ކުޅުދޫ. ފަޅޯމާއާގެ / ނ. ކެނދިކުޅުދޫ

 ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، އާމިނަތު ސާޒްލީން، ފުނަމާގެ / ވ. ރަކީދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ފުނަމާގެ / ވ. ރަކީދޫ

 

 ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 11

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، އާމިނަތު ރިޒުމާ މުޙައްމަދު، ފިނިވާގެ / ބ. ދޮންފަން؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ފިނިވާގެ / ބ. ދޮންފަން

 

 ރ. ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޚާތިމާ ޔޫސުފް، މުނާ / ރ. ހުޅުދުއްފާރު؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މުނާ / ރ. ހުޅުދުއްފާރު

 ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 18

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު، ތުނޑި. ބުލޫހެވަން / ލ. ގަން؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ތުނޑި. ބުލޫހެވަން / ލ. ގަން

 

ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 22

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، މުޙައްމަދު  ޠާހިރު، ފިނިހިޔާގެ / ހދ. ނޭކުރެންދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ފިނިހިޔާގެ / ހދ. ނޭކުރެންދޫ

 

 އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 19

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  ޙުސައިން ޔާސިރު، ކުވައިތު / އދ. މާމިގިލި؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ކުވައިތު / އދ. މާމިގިލި

 

އަމިއްލަގޮތުން

 އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ފާޠިމަތު ޝައުފާ، މެރީގާރޑްން / އދ. ދިގުރަށް؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މެރީގާރޑްން / އދ. ދިގުރަށް

 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020

ރ. ރަސްގެތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، އާމިނަތު ވަޙީދާ، އައިލެންޑްހައުސް، ރ. ރަސްގެތީމު؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އައިލެންޑްހައުސް، ރ. ރަސްގެތީމު

 

އަމިއްލަގޮތުން

ރ. އިނގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، ޚަދީޖާ ޙުސައިން، ތްރީރޯސް، ރ. އިނގުރައިދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ތްރީރޯސް، ރ. އިނގުރައިދޫ

 

އަމިއްލަގޮތުން

އދ. މާމިގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 10

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ނަޞީރާ އާދަމް، ކަރަންކާވިލާ، އދ. މާމިގިލި؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޝަރާޝާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)، މާލެ

އދ. ދިގުރަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޝަރުމީލާ އާދަމް، ނޫރީފެހި، އދ. ދިގުރަށް؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޝަރާޝާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)، މާލެ

ރ. އިންނަމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޒަހުރާ ޢަބްދުﷲ، ހަޒާރުމާގެ، ރ. އިންނަމާދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޝަރާޝާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)، މާލެ

01 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1442

14 ޖެނުއަރީ 2021