Election Commission of Maldives

އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

17 ޑިސެމްބަރު 2020, 02:00 އިއުލާން
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ (އެމް.އެސް 3)

 

ނަންބަރު:(IUL)38-AB/38/2020/51 

 

 

އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

 

މިކޮމިޝަނުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ (އެމް.އެސް 3) ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (IUL)38-AB/38/2020/49 (15 ޑިސެމްބަރު 2020) އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރި ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

 

02 ޖުމާދުލްއޫލާ 1442

17 ޑިސެމްބަރ 2020