Election Commission of Maldives

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

10 ޑިސެމްބަރު 2020, 12:00 އިއުލާން
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

 

ނަންބަރު: (IUL)38-CA/38/2020/48

އިޢުލާން

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު (މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)38-AA/38/2020/5 އިޢުލާނުން) ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުން ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާތީ، އެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު

ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 10

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  ޢަބްދުލްމާޖިދު، އަތަމާގެ / ށ. ފުނަދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އަތަމާގެ / ށ. ފުނަދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 14

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  އިބްރާހީމް ރިޔާޒް (ރިޗަޑް)، ވިނަރެސް / މ. ނާލާފުށި؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ވިނަރެސް / މ. ނާލާފުށި

އަމިއްލަގޮތުން

  ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 18

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  ޢަބްދުލްމާޖިދު އަބޫބަކުރު، ކާނިގަސްދޮށުގެ / ރ. އިނގުރައިދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ކާނިގަސްދޮށުގެ / ރ. އިނގުރައިދޫ

 ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އަޙްމަދު، ނައިޓްސްޓާރ / ކ. ހިންމަފުށި؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ނައިޓްސްޓާރ / ކ. ހިންމަފުށި

 ދ. މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 10

އެމް.ޑީ.އޭ ރައްޒާން ޢަބްދުއްރައްޒާޤު، މާބަގީޗާގެ / ދ. މާއެނބޫދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އަންނާރުމާގެ / ދ. މާއެނބޫދޫ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

އއ. ތޮއްޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، އާނިޔަތު  މޫސާ، ބޯގަންވިލާ، އއ. ތޮއްޑޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޝަރާޝާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)، މާލެ

ށ. ފީވަކު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، ނާޝިޔާ މުޙައްމަދު (ޒަހީނާ)، މީނާޒު، ށ. ފީވައް؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މީނާޒު، ށ. ފީވައް

އަމިއްލަގޮތުން

ހދ. ނޭކުރެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، ޒުހުރާ ޢުޘްމާން، ގިއުޅިލާށިގެ، ހދ. ނޭކުރެންދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގިއުޅިލާށިގެ، ހދ. ނޭކުރެންދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

ހދ. ނޭކުރެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، ޢާއިޝަތު ނިއުޝާނާ، މަޑުފެހިގެ، ހދ. ނޭކުރެންދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ދޫގަސް، ހދ. ނޭކުރެންދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

ހދ. ނޭކުރެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، ޙައްވާ ޒާހިރާ، ނީލް، ހދ. ނޭކުރެންދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ނީލް، ހދ. ނޭކުރެންދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

ގދ. ހޯނޑެއްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، މަރްޔަމް ސަލީމާ، ފީރޯޒުގެ، ގދ. ހޯނޑެއްދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޝަރާޝާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)، މާލެ

ރ. އިނގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް، ސަޢާދާ ޙުސައިންފުޅު، ގޯލްޑަންސައިޑް، ރ. އިނގުރައިދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ހުރަފަ، މާލެ

25 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1442

10 ޑިސެމްބަރ 2020