Election Commission of Maldives

ރަައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ 2019 ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުން (އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން، ލޮޖިސްޓިކް މަސައްކަތްތަކަުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން)