Election Commission of Maldives

ބޮސްނިއާ އަދި ހަޒްގޮވިނާގެ އެސެމްބްލީ އިންތިޚާބު އޮބްޒާރވް ކުރުން (29 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 - 06 އޮކްޓޯބަރ 2016)