Election Commission of Maldives


ބޮސްނިއާ އަދި ހަޒްގޮވިނާގެ އެސެމްބްލީ އިންތިޚާބު އޮބްޒާރވް ކުރުން (29 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 - 06 އޮކްޓޯބަރ 2016)