Election Commission of Maldives


ގްލޯބަލް އެގްޒިބިޝަން އޮން "ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސަސް އިން ވޯޓަރ އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޔޫސް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ އިން އިލެކްޝަންސް" (14-17 ޖަނަވަރީ 2016)