Election Commission of Maldives

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އޮފް ތައިލޭންޑްގެ ޗީފް ކޮމިޝަނަރ އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން