Election Commission of Maldives


ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (PPM)

...
 
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީހް: 27 އޮކްޓޯބަރ 2011

ސިޓީ އެޑްރެސްކުރާ ފަރާތް

  • ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް، ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • ހ. ހުރަފަ,  ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

ފޯނު: 3011994 / 3303838

ފެކްސް: 3330524

ވެބްސައިޓް:  www.ppm.mv

އީމެއިލް: [email protected] /   [email protected]

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: -

01 ނޮވެންބަރު  2022ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު: 32389