Election Commission of Maldives


ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (PPM)

...
 
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީހް: 27 އޮކްޓޯބަރ 2011

ސިޓީ އެޑްރެސްކުރާ ފަރާތް

  • ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޠަލާލް

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • ހ. ހުރަފަ,  ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

ފޯނު: 3011994 / 3303838

ފެކްސް: 3330524

ވެބްސައިޓް:  www.ppm.mv

އީމެއިލް: [email protected] /   [email protected]

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: -

21 ފެބުރުވަރީ 2023ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު:38704