Election Commission of Maldives

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (MNP)

 
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީހް: 25 އޮކްޓޯބަރު 2021
އިސްވެރިން
  • ޕާޓީގެ ރައީސް: އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޡިމް
ޕާޓީ އެޑްރެސް
  • ހ.ޖަޒީރާބިލްޑިން
  • 8 ވަނަ ފަނގިފިލާ(ޝެލްބީންސް ޢިމާރާތް)
  • ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު
ފޯނު:9708080
ފެކްސް:-
ވެބްސައިޓް:-
އީމެއިލު:-
ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް:-  ހެނދުނު 9:00އިން ހަވީރު 5:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް (ބަންދު)
ޕާޓީ އުފައްދަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރިއިރު މެންބަރުންގެ  ޢަދަދު 4951