Election Commission of Maldives


މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (MNP)

 
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީހް: 25 އޮކްޓޯބަރު 2021
އިސްވެރިން
  • ޕާޓީގެ ރައީސް: އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޡިމް
ޕާޓީ އެޑްރެސް
  • ގ. ޕޫލް ޑްރީމް، ސިއްތިމާވާ ހިނގުން
ފޯނު:9708080
ފެކްސް:-
ވެބްސައިޓް:- www.mnp.mv
އީމެއިލު:-  [email protected]
ފޭސްބުކް: web.facebook.com/MaldNtnlParty
ޓުވިޓަރ:  twitter.com/MNP_Secretaria
އިއުލާން ލިންކް: bit.ly/3mU85Io
ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް:-  ހެނދުނު 9:00އިން ހަވީރު 5:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް (ބަންދު)
01 ނޮވެންބަރު 2022ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު: 8145