Election Commission of Maldives

މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް (MDA)

...
 
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީހް: 20 ޑިސެމްބަރު 2012

ސިޓީ އެޑްރެސްކުރާ ފަރާތް:

  • މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • މ.އަރޫދާގެ , 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ, މަޖީދީމަގު

ފޯނު:   3003551

ފެކްސް:  3003552

ވެބްސައިޓް:   -

އީމެއިލް: [email protected]

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް:- 

31 އޮކްޓޯބަރު 2021ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު: 7703