Election Commission of Maldives

ޢަދާލަތު ޕާޓީ

...
 
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީހް: 18 އޯގަސްޓް 2005

އިސްވެރިން

  •  ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް: އައްޝައިޙް އިމްރާން އަބްދުﷲ

ޕާޓީ އެޑްރެސް

  • ހ. ފުލިދޫގެ,  ކަލާފާނު ހިގުން/ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ފޯނު: 3342671

ފެކްސް: 3342676

ވެބްސައިޓް: -

އީމެއިލް: [email protected]

ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: -

30 ޖޫން 2021ގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގައި މެންބަރުން ތިބި އަދަދު: 6650