Election Commission of Maldives


ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

 

 1.  އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) , ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން
 2. ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 3) - ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީ ރެގިއުލޭޝަން ސެކްޝަން

 3. ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 އާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް - އެސިސްޓެންޓް މާސްޓަރ ޓްރެއިނަރ (އެމް.އެސް 3)

 4. ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 އާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް - ސީނިއަރ އޮފިސަރ (މީޑިއާ) (އެމް.އެސް 1)
 5. ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 އާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް - މެނޭޖަރ (އެމް.އެސް 3)
 6. ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 އާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް - އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)
 7. ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 އާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް - ޓެކް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)
 8. ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 އާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް - ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ (އެމް.އެސް 1)
 9. ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 އާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް - މަސައްކަތު (އެސް.އެސް 1)
 10. ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 އާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް - ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1)
 11. ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 ގެ މަސައްކަތަށް -  ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ  
 12.  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 އާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް - ސަޕޯޓް އޮފިސަރ (އެސް.އެސް 1)
 13. އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) - ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ސެކްޝަން
 14. ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 ގެ މަސައްކަތަށް ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުމާ ގުޅޭ
 15. ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) - ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ސެކްޝަން
 16. ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 އާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް
 17. ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 އާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް
 18. ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 ގެ މަސައްކަތަށް ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ އެއް ހޯދުމާ ގުޅޭ
 19. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ (އެސް.އެސް 1)
 20. ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 ގެ މަސައްކަތަށް ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުމާ ގުޅޭ
 21. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)
 22. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)
 23. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޑިވެލޮޕަރ (އެމް.އެސް 3)
 24. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)
 25. ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 ގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދުން.
 26. ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ (އެސް.އެސް 1) މަޤާމަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: (IUL)38-CA/38/2023/90 (28 ފެބުރުވަރީ 2023) އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާވަރަށް މީހުން ކުރިމަތިލާފައިނުވާތީ، މިމަޤާމަށް މީހުން ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.
 27. ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 ގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ ޓްރެއިނަރ (އީ.އެކްސް 1) ހޯދުމަށް
 28.  ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޑިވެލޮޕަރ (އެމް.އެސް 3)