Election Commission of Maldives


މާކްޝީޓް (A2 ޝީޓްސް)

A2 ޝީޓް

  1. ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުގެ އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)، ދާއިމީ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު
  2. ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނުގެ އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)، ދާއިމީ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު
  3. ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީ ރެގިއުލޭޝަން އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)، ދާއިމީ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު
  4. ހިއުމަން ރިސޯސް މެނެޖްމަންޓް ސެކްޝަން އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް.3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު
  5. ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް.3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު
  6. ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ (އެމް.އެސް.3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު
  7. އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.1) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު