Election Commission of Maldives


މާކްޝީޓް (A2 ޝީޓްސް)

ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯގެ އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

ކޮމިއުނިކޭޝަން އެގްޒެކެޓިވް (އެމް.އެސް 3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިންގ ސެކްޝަން އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް.3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

މެނޭޖަރ (އެމް.އެސް.3) (ވަގުތީ) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

ޓެކް އޮފިސަރ (ޖީ..އެސް.3) (ވަގުތީ) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

ސީނިއަރ އޮފިސަރ (ޖީ..އެސް.3) (ވަގުތީ) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

އޮފިސަރ (ޖީ..އެސް.3) (ވަގުތީ) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

އޮފިސަރ (ޖީ..އެސް.3) (ވަގުތީ) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) ދާއިމީ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމް..އެސް.1) (ވަގުތީ) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ (އެސް..އެސް.1) (ވަގުތީ) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު