Election Commission of Maldives


ޕްރޮކިއުމެންޓް އިޢުލާން

 

މަސައްކަތް

1. އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެއަރ ކޮންޑިޝަންތައް ސާވިސްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

2 ޑޮކިއުމެންޓްސް އާކައިވް ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 

3. ކަލަންޑަރު ޕްރިންޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

4. ކަލަންޑަރު ޕްރިންޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން ( މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވިފައި)

5. އޮފީސް އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއިގުޅޭ

 

ކުއްޔަށް ހިފުން

1. އޮފީސް އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 

 

ކުއްޔަށް ދިނުން

 

 

ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި

1. ޑޮކިއުމަންޓް ސްކޭނަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

2. އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމު ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 

އެވޯޑު ޝީޓު

1. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައި އެވޯޑުކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން

2. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައި އެވޯޑުކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން

3. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގައި އެވޯޑުކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން

4. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގައި އެވޯޑުކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން

5. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގައި އެވޯޑުކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން