Election Commission of Maldives

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު

1. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން:

 

2. އިންތިޚާބު

 

3. ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު:

4.  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބު:

 

5. ރިޔާސީ އިންތިޚާބު:

 

6. ސިޔާސީ ޕާޓީ:

7. ވިސިލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ

 

8.7.   ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ ނިޝާން ފާސްކުރުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލު