Election Commission of Maldives


2014ގެ ބައި-އިލެކްޝަންސް

ގއ. ކޮންޑޭ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 20 ޑިސެމްބަރ 2014

މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 20 ޑިސެމްބަރ 2014

މ. ކޮޅުފިށީ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 18 އޮކްޓޯބަރ 2014

ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އިންތިޚާބްގެ ދެވަނަ ބުރު 27 އޯގަސްޓް 2014

ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަން 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2014

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް (ފޭދޫ ދާއިރާ)ގެ ބައި-އިލެކްޝަން 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2014

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 1 ޖުލައި 2014